Nehemiah 6

1Sanbbalaaxi, Xoobbee, Araba biittaa asa gidiya Gesheeminne hara nu morkketi nuuni gimbbiyaa oottidi polidoogaanne qassi oosettibeenna paca sohoikka issoinne attibeennaagaa siyidosona. Gido shin, nuuni gimbbiyaa penggetun biron sanqqaa aattiichchibookko. 2Hegaa eti siyido wode, Sanbbalaaxinne Gesheemi hagaadan yaagidi, taakko kiittidosona; "Oono giyo dembban de7iya qeeri katamatuppe issuwan yaada nunaara gaitta" yaagidosona. SHin eti ta bolli iitaa oottanau maqettidosona. 3Hegaa gishshau, taani etayyo hagaadan yaagada zaarada kiittaas; "Taayyo daro oosoi de7ees; hegaa gishshau, taani intte giyo sohuwaa baanau danddayikke. Taani yaa bin, oosoi aissi xubettii?" yaagaas. 4He kiitaa zaari zaari oiddutoo taakko kiittidosona; shin taani issi mala zaaruwaa etayyo immaas. 5Ichchashanttuwan Sanbbalaaxi ba ashkkaratuppe issuwan issi poga de7iya dabddaabbiyaa taakko kiittiis. Dabddaabbeekka hagaadan yaagees; 6"Neeninne ne zare gidiya Aihudati makkalanau qoppidoogaanne hegaappe denddidaagan ha gimbbiyaa gimbbiyoogaa shooro biittan de7iya asai ubbai haasayiyoogaa Gesheemi taayyo yootiis. Qassi neeni nena kawo kessanau koyiyoogaanne 7neeni Yihudaa kawo gidiyoogaa Yerusalaamen awaajjana mala, hananabaa yootiyaageeta ne wottidoogaakka i taayyo yootiis. Ha woriyaa kawoi siyiyoogee attenna. Hegaa gishshau, tanaara gaittada zorettanau haaya" yaagees. 8Taanikka, "Ha neeni giyo yoho ubbai mulekka tuma gidennabanne neeni coo medhdhidobaa" yaagada zaaraas. 9Nu oottiyo oosoi polettenna mala, "Eta kushee oosuwau daafuriichchiis" yaagidi eti nuna yashissiiddi gam77idosona. Hegaa gishshau, "Xoossau ha77i tana minttarkkii" yaagada taani woossaas. 10Hegaappe guyyiyan, sooppe kiyennaadan gorddi wottido Mahexaabi7eela na7aa na7aa Dalaaya na7aa SHamaa7iyaakko baas. I taayyo hagaadan yaagiis; "Issi qammi audekko eti nena woranau yaanau de7iyo gishshau, neeninne taani Xoossaa Beeta Maqidasiyaa giddo gelidi, penggiyaa gorddidi qosettoos" yaagiis. 11Taani hagaadan yaagada zaaraas; "Tana milatiya asi baqatidi qosettii? Woi qassi tana milatiya asi Beeta Maqidasiyaa giddo gelidi, ba shemppuwaa ashshii? Taani hegaa mulekka oottikke" yaagaas. 12Yohuwaa qoppiyo wode, tumukka SHamaa7ee Xoossai kiittido hananabaa yootiyaagaa gidennaagaanne Xoobbeenne Sanbbalaaxi a miishshan shammido gishshau, ta bolli worddo hananabaa yootiyaagaa gidiyoogaa akeekaas. 13I miishshan shamettido waanna gaasoi tana i yashissin, i giyoogaadan oottada taani nagaran gelanaadaana. Yaatin, eti ubbai hegaa siyido wode, tana boriyoobaa ta bollan demmanaassa. 14"Ta Xoossau, Xoobbeenne Sanbbalaaxi oottidobaa qoppa. No7aado giyo macca hananabaa yootiyaaranne hara worddo hananabaa yootiyaageeti ubbai tana yashissanau eti oottidobaa ubbaakka qoppa" yaagada taani woossaas. 15Gimbbiyaa oosoi doomettoosappe ishatamanne naa77u gallassa giishin, Eluula giyo aginan laatamanne ichchashantto gallassan polettiis. 16Nu yuushuwan de7iya kawotettatu giddon de7iya nu morkketi hegaa siyido wode yayyidosonanne yeellatidosona. Aissi giikko, hagee oosoi nu Xoossai maaddin oosettidoogaa akeekidosona. 17He wodiyan Aihudata kaalettiyaageeti ubba wode Xoobbiyaassi dabddaabbiyaa xaafiiddi gam77idosona; ikka zaaridi, etayyo xaafiis. 18Aissi giikko, i Araaha na7aa SHakaaniyaa na7iyo machchido gishshaunne a na7ai Yahohanaani Berekiyaa na7aa Mashulaama na7iyo machchido gishshau, Aihudatuppe daroti aara caaqetti uttidosona. 19He asati Xoobbee oottido lo77obaa ubbaa ta sinttan haasayoosona; qassi taani giyoobaakka ayyo yootoosona. Hegaa gishshau, Xoobbeekka ubba wode tana yashissanau dabddaabbiyaa xaafiyoogaa aggibeenna.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\