Nehemiah 8:1

1Laappuntta aginai gakkiyo wode, Israa7eela asai ubbaikka bantta kataman kataman uttidosona. He aginan eti ubbaikka issippe Haattaa Penggiyaa sinttan de7iya dabaaban shiiqidosona. SHiiqidi GODAI Muuse baggaara Israa7eela asaassi immido Higgiyaa Maxaafaa ehaana mala, xaafiyaa Izira oichchidosona.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More