Nehemiah 8:10

10Qassi Nahimee gujjidikka hagaadan yaagiis; "Biite, modhdhuwaa miite; mal77iyaabaakka uyite; qassi bainnaageetussikka intteegaappe shaakkidi immite. Aissi giikko, hachchi gallassai nu GODAASSI geeshsha gallassa. GODAA ufaissai intteyyo wolqqa gidiyo gishshau azzanoppite" yaagiis.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More