Nehemiah 8:15

15Hegaa gishshau, katamatu ubbaaninne Yerusalaamen hagaadan yaagidi awaajjidosona; "Deriyaa huuphiyaa kiyite; zaitiyaa wogaraappe, woran mokkida wogaraappe, barsseeneetiyaa mittaappe, zambbaa mittaappenne haittai de7iyo mitta ubbaappe higgiyan xaafettidoogaadan, daasiyaa daasanau tashiyaa ehiite" yaagidosona.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More