Nehemiah 8:9

9Asai higgiyaa qaalaa siyido wode, bantta wozanan mishettidi yeekkidosona. Hegaa gishshau, biittaa haariya Nahimee, qeesenne xaafe gidiya Izirinne asaassi maxaafaa birshshiya Leewati asaa hagaadan yaagidosona; "Ha gallassai GODAASSI, intte Xoossaassi, geeshsha gallassa gidiyo gishshau, issoinne azzanoppitenne yeekkoppite" yaagidosona.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More