Nehemiah 9:17

17Azazettennan ixxidosona; qassi neeni etayyo oottido maalaalissiyaabaa ubbaa hassayibookkona. Eti morgge zozza gididosona; qassi bantta makkalaappe denddidaagan, Gibxxe biittaa guyye ailletettau zaaridi kaalettana mala, halaqaa banttau dooridosona. Gido shin, neeni atto giya Xoossaa; kehanne maariyaagaa. Siiquwan kumidaagaanne hanqquwaassi eesotennaagaa. Hegaa gishshau, neeni eta aggabaakka.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1,800+ Languages.

Learn More