Nehemiah 9:32

32"Nu Xoossau, gita, wolqqaamanne yayettida Xoossau, ne aggenna siiquwaa maachchaa naagiyaagoo, nu bollan gakkida metoi ne sinttan laafabaa milatoppo. Beni Asoore kawotu wodiyaappe doommidi, hachchi gakkanaashin, nu bollan, nu kawotu bollan, nu halaqatu bollan, nu qeesetu bollan, nu hananabaa yootiyaageetu bollan, nu maizza aawatu bollaaninne ne asa ubbaa bollan gita metoi gakkiis.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More