Nehemiah 9:6

6Hegaappe guyyiyan, Israa7eela asai hagaadan yaagidi woossidosona; "Xoossau, ne xalaalai GODAA! Neeni salotanne salotun de7iya meretata ubbaa, sa7aanne a bollan de7iya meretata ubbaanne abbatanne eta giddon de7iya meretata ubbaa medhdhadasa; ubbaassi de7uwaa immadasa. Saluwaa meretati ubbai neeyyo goinnoosona.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More