Numbers 1

1Siinaa Bazzuwan, Xoossaa Dunkkaaniyaa giddon, Israa7eela asai Gibxxe biittaappe kiyido naa77antto laittan, naa77antto aginan, he aginau koiro gallassan, GODAI Muusa hagaadan yaagiis; 2"Israa7eela asaa ubbaa eta yaran yaraaninne keettan keettan qoodada, attuma asaa eta sunttan sunttan xaafa. 3Neeninne Aarooni yelettoosappe laatamu laittanne hegaappe bollaara de7iya Israa7eelata, olaa baanau danddayiyaageeta ubbata, eta citan citan qoodite. 4Zariyaappe zariyaappe issi issi asi ba keettaa asau halaqa gididi, inttena maaddo. 5Inttena maaddana asatu sunttai hagaappe kaallidi de7iyaagaa: Zariyaa Keettaa Asaa Halaqaa Roobeela SHade7uura na7aa Eliixuura 6Simoona Xuriishadaaya na7aa SHalumi7eela 7Yihudaa Aminadaaba na7aa Na7asoona 8Yisaakoora Xu7aara na7aa Nataani7eela 9Zaabiloona Heloona na7aa Eli7aaba 10Efireema Amihuuda na7aa Elishamaa7a Minaase Padaaxuura na7aa Gamaali7eela 11Biniyaama Giidi7oona na7aa Abidaana 12Daana Amishadaaya na7aa Ahi7eezera 13Aseera Okiraana na7aa Paagi7eela 14Gaada Da7u7eela na7aa Eliyasaafa 15Nifttaaleema Enaana na7aa Ahiraa7a 16Ha asati bantta aawatu keettaa asatuppe kaalettanau doorettidaageeta; eti Israa7eela yaratuyyo halaqata" yaagiis. 17Yaagin Muuseenne Aarooni sunttai xeesettido ha asata efiidosona. 18Naa77antta aginan koiro gallassi kumetta maabaraa xeesidi, issippe shiishshidosona. SHiishshin asai ba yaran yaraaninne ba keettan keettan odidi, yelettoosappe laatamu laittanne hegaappe bollaara de7iya attumaasatu ubbaa sunttai muleera xaafettiis. 19GODAI a azazidoogaadan, Muusee eta Siinaa Bazzuwan qoodiis. 20Olau baanau danddayiya attumaasati ubbai, laatamu laittanne hegaappe bollaara de7iyaageeti qoodettidi, huuphiyan huuphiyan xaafettidosona. Eti bantta yaran yaraaninne bantta keettan keettan shaahettidi, hagaappe kaallidi de7iya qoodan mazggafettidosona. Zariyaa Olanchchatu Qoodaa Roobeela (Yaaqooba na7aa bairaa) 46,500 22Simoona 59,300 24Gaada 45,650 26Yihudaa 74,600 28Yisaakoora 54,400 30Zaabiloona 57,400 32Yooseefa na7aa Efireema 40,500 34Yooseefa na7aa Minaasa 32,200 36Biniyaama 35,400 38Daana 62,700 40Aseera 41,500 42Nifttaaleema 53,400 44Muusee, Aarooninne tammanne naa77u Israa7eela zaretu halaqati qoodido asai hagaa. 45Olau baanau danddayiya attumaasati ubbai laatamu laittanne hegaappe bollaara de7iyaageeti bantta aawaa keettan keettan qoodettidosona. 46Hegeeti muleera 603,550. 47SHin Leewa zareti ha qoodettida asaara qoodettibookkona. 48Aissi giikko, GODAI Muusa hagaadan yaagiis; 49"Leewa zareta qoodoppa; eta attida Israa7eelatu qoodan yeggoppa. 50Leewata Xoossaa Dunkkaaniyaa bollaaninne a giddon de7iya miishshatu ubbaa bollan halaqa oottada suntta. Eti he Dunkkaaniyaanne a giddon de7iya miishshata tookkona; eti a giddon oottonanne a yuushuwan dunkkaanona. 51Xoossaa Dunkkaanee shodettiyo wode Leewati shoddona; Xoossaa Dunkkaanee eqqiyo wodekka Leewati essona. Etappe harai ooninne akko shiiqikko, haiqqo. 52Israa7eela asati ubbai bantta armman armmaaninne bantta citan citan shaahettidi, bantta dunkkaaniyaa dunkkaanona. 53SHin GODAA hanqqoi Israa7eela maabaraa bolli wodhdhenna mala, Leewati Xoossaa Dunkkaaniyaa yuushuwan bantta dunkkaaniyaa dunkkaanona; Leewati Xoossaa Dunkkaaniyan aawatona" yaagiis. 54Israa7eelati hagaa ubbaa GODAI Muusa azazidoogaadan oottidosona.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\