Numbers 12

1Muusee Toophphiyaa biittaa maccaasiyo ekkiis. I ekkido Toophphiyaa maccaasee gishshau, Miiriyaamanne Aarooni Muusa boridosona. 2Eti, "GODAI Muuse bagga xalaalaara haasayideeyye? Qassi i nu baggaara haasayibeenneeyye?" yaagidosona. Yaagin GODAI hegaa siyiis. 3Muusee biittan sa7an ubban de7iya asaa ubbaappe aadhdhiya ashkke asa. 4GODAI sohuwaara Muusessi, Aaroonassinne Miiriyaamissi, "Intte heezzaikka Xoossaa Dunkkaaniyaakko kiyite" yaagiis; yaagin eti heezzaikka kiyidosona. 5Kiyin GODAI shaaraa tuussan duge wodhdhiis; wodhdhidi Xoossaa Dunkkaaniyaa penggen eqqidi, Aaroonanne Miiriyaamo xeesiis. Eti naa77aikka a sintti shiiqin, 6i eta, "Ta yootiyoogaa siyite: Intte gidduwan hananabaa yootiyaagee de7ikko, taani GODAI tana ayyo ajjuutan qonccissais; taani ayyo aimuwan yootais. 7SHin ta ashkkaraa Muuseera hegaadan gidenna; i ta keetta ubban ammanettidaagaa. 8Taani Muuseera sintta baazzan haasayaisippe attin, leemisuwan haasayikke. I ta meraa be7ees. Yaatin ta ashkkaraa Muusa boranau intte aissi yayyibeekketii?" yaagiis. 9GODAA hanqqoi eta bolli eexxi kiyiis; kiyin GODAI biis. 10SHaarai Xoossaa Dunkkaaniyaa bollaappe denddido wode, Miiriyaama hanttaara gogaa harggiyan mulxxi gaada booxxaasu. Aarooni ikko simmidi xeelliyo wode, hanttaara gogaa harggiyan ohettidaaro be7iis. 11Yaatin i Muusa, "Hai ta godau, nuuni eeyyatettan oottido nagaraayyo nuna qaxxayoppa. 12Ba aayee uluwaappe kiyiyo wode, a ashuwaappe baggai meetettiichchin, haiqqiichchidi yelettida gacino na7a mala gidopparkkee" yaagiis. 13Yaagin Muusee, "Hai Xoossau, o pattarkkii!" yaagidi GODAAYYO waassiis. 14Waassin GODAI Muusa, "I aawai i som77uwan cuuchchaa cuchchidabaa gidiyaakko, laappun gallassaa a yeellaa maayada uttana gidekkeeyye? Hegaa gishshau, neeni o laappun gallassaa dunkkaanidosaappe gaxa baggaara dumma sohuwan utissa; hegaappe guyyiyan, simmada yu" yaagiis. 15Yaatin Miiriyaama asai dunkkaanidosaappe gaxi kiyada laappun gallassaa uttaasu. A simmana gakkanaassi asai baanau denddibeenna. 16Hegaappe guyyiyan, asai Haxeroota giyoosaappe denddidi, Paaraana Bazzuwan dunkkaaniis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\