Numbers 14

1He gallassa qammi maabarai ubbai bantta qaalaa xoqqissidi yeekkidosona. 2Israa7eela asai ubbai Muuse bollinne Aaroona bolli zuuzummidosona. Maabarai kumettai eta, "Nuuni Gibxxe biittan de7iiddi haiqqidabaa gidorkkonii! Woikko nuuni ha bazzuwan haiqqidabaa gidorkkonii! 3Bisuwan nuna wori wurssanau GODAI ha biitti nuna aissi ehii? Nu maccaasatinne nu naati omoodettana. Hegaappe guyye Gibxxe biitti simmiyoogee nuuyyo kehenneeyye?" yaagidosona. 4Qassi eti issoi issuwaa, "Nuuni kaalettiyaabaa dooridi, guyye Gibxxe simmoos" yaagidosona. 5Yaagin Muuseenne Aarooni hegan shiiqida Israa7eela asaa maabaraa ubbaa sinttan som77uwaa sa7an gattidi gufannidosona. 6He biittaa wochchida asatu giddoppe Nawe na7ai Yaasunne Yifune na7ai Kaaleebi bantta maayuwaa pooshshidosona. 7Pooshshidi Israa7eela asaa maabaraa ubbaayyo, "Nuuni kantti kiyidi wochchido biittai keehi daro lo77o. 8GODAI nunan ufaittiyaabaa gidikko, maattainne eessai goggiyo he biittau nuna i gelissana; he biittaa nuuyyo i immana. 9Hegaa gishshau, GODAA bolli makkala makkaloppite. He biittaa asau yayyoppite; eti nuuyyo haatta ushshakka gakkokkona. Etau ambboomiyaabi baawa; shin GODAI nunaara de7ees. Intte etayyo yayyoppite!" yaagidosona. 10Yaagin maabarai ubbai eta shuchchan caddanau denddiis. He wode GODAA bonchchoi Xoossaa Dunkkaaniyan Israa7eela asa ubbau qoncciis. 11GODAI Muusa, "Ha asai aude gakkanaassi tana karanee? Taani eta gidduwan oottido malaata ubbaa be7iiddi, aude gakkanaassi eti tanan ammanennan ixxanee? 12Taani eta boshan shocada xaissana; yaatada taani nena etappe dariyaanne minniya kawotettaayyo aawa oottana" yaagiis. 13Yaagin Muusee GODAA hagaadan yaagidi woossiis; "Neeni ne wolqqan ha asaa Gibxxeppe pude kessidoogaa eriya Gibxxeti hagaa siyikko, eti woiganee? 14Eti ha biittan de7iyaageetuyyookka hegaa odana. Abeet GODAU, neeni ha asaa gidduwan de7iyoogaa eti siyidosona. Abeet GODAU, nuuni nena be7idoogaa eti eridosona; ne shaarai etappe bollaara takkiyoogaanne gallassi shaaraa tuussan, qammi tamaa tuussan neeni eta sinttan biyoogaa be7idosona. 15Ha77i neeni ha asaa ubbaa issi kuttan woriyaaba gidikko, ne kase oottidoogaa siyida kawotettati, 16'GODAI ha asaa, "Intteyyo immana" giidi caaqqido biittaa eta efaanau danddayibeenna gishshau, bazzuwan eta woriis' yaagidi haasayana. 17"Hegaa gishshau, Godau, neeni ne wolqqaa nuna bessa; neeni gaidda, 'GODAI danddayanchchanne aggenna siiquwan kumidaagaa; nagaraanne makkalaa atto giyaagaa; gidikkonne, mooranchchaa qaxxayennan aggennaagaa; aawatu nagaraa gishshau naata heezzanttanne oiddantta yeletaa gakkanaassi qaxxayiyaagaa' gaada yoota wottidoogaa pola. 19Ha asai Gibxxeppe kiyoosappe doommada hachchi gakkanaassi neeni atto giidoogaadan, ne aggenna siiquwaa daruwan ha asaa nagaraa atto garkkii!" yaagiis. 20Yaagin GODAI Muusa, "Neeni oichchidoogaadan taani etayyo atto gaas. 21SHin ta de7uwan caaqqais; ta bonchchoi sa7a ubbaa kumiyoogaadan, 22ha asaappe issoinne he biittaa be7enna. Ta bonchchuwaanne Gibxxe biittaaninne bazzuwan taani oottido malaataa ha asati be7idosona; shin eti zaaretti zaarettidi tana paaccidosonanne ta qaalaa siyennan ixxidosona. Hegaa gishshau, taani eta maizza aawatuyyo immana gaada caaqqido biittaa tana karidaageetuppe issoinne mulekka be7enna. 24SHin ta ashkkarai Kaaleebi etappe dummatiyo gishshaunne i tana polo wozanaappe kaallido gishshau, taani i kase biido biittaa a gattana; a zerettai he biittaa laattana. 25SHin ha77i Amaaleeqatinne Kanaaneti wombban de7iyo gishshau, wontto guyye simmidi, Zo7o Abbaakko efiya ogiyaa oiqqidi bazzo biite" yaagiis. 26Qassi GODAI Muusanne Aaroona hagaadan yaagiis; 27"Ha iita asai ta bolli aude gakkanaassi zuuzummanee? Taani Israa7eela asaa zuuzunttaa ubbaa siyaas. 28Hegaa gishshau, neeni etau hagaadan yaagada oda; 'Ta de7uwan caaqqais; taani intte haasayishin ta haittan siyidoogaa intteyyo oottana. Taani GODAI hegaa odais. 29Intte ahai ha bazzuwan kunddana; aissi giikko, asaa qoodiyo wode qoodettida laatamu laittanne hegaappe bollaara de7iya asai ubbai ta bolli zuuzummideta. 30Yifune na7aa Kaaleebappenne Nawe na7aa Yaasuppe attin, intteppe ooninne taani inttena wottanau caaqqido he biittaa gelenna. 31Intte, "Nu naati omoodettana" giido intte guutta naata he intte karido biittaa gelissana; biittaikka etassa gidana. 32SHin inttena gidikko, intte ahai ha bazzuwan kunddana. 33Intte ammanettibeenna gishshau, intte wurssetta ahai ha bazzuwan wullana gakkanaassi, intte naati waayettiiddi, ha bazzuwan oitamu laittaa henttanchcha gididi yuuyana. 34Intte he biittaa wochchido he oitamu gallassaa qoodan, issi gallassaayyo issi laittaa, hegeenne, oitamu laittau intte nagaraa gishshau intte waayettana; taani intte bolli denddiyoogaa intte erana' yaaga yoota. 35Taani GODAI hagaa odais. Ta bolli shiiqi uttida ha iita maabaraa bolli hagaadan tumu oottana: eti ha bazzuwan wurana; hagan eti haiqqana" yaagiis. 36He biittaa wochchana mala, Muusee eta kiittin biidi simmida asati, he biittaabaa iita oduwaa odidi, Muuse bolli asai ubbai zuuzummana mala oottidaageeti, 37he iita oduwaa odida asati, GODAA sinttan boshan haiqqidosona. 38He biittaa wochchanau biida asatuppe Yifune na7ai Kaaleebinne Nawe na7ai Yaasu xalaalai paxa attidosona. 39Muusee hagaa Israa7eela asau ubbau yootido wode, asai keehi yeekkiis. 40Wonttetta gallassi maallado guuran eti denddidi, pude gezze biittaa kiyidi, "Nuuni nagaraa oottida; shin ha77i GODAI nuuyyo immana giido sohuwaa pude kiyana" yaagidosona. 41SHin Muusee eta, "GODAA azazuwaa intte aibissi mentteetii? Intteyyo hanenna. 42GODAI inttenaara de7enna gishshau, pude kiyoppite; intte morkketi inttena xoonana. 43Amaaleeqa asatuuranne Kanaane asatuura intte olettana; olettidi intte bisuwan haiqqana. GODAAPPE intte wora simmido gishshau, GODAI inttenaara de7enna" yaagiis. 44SHin eti GODAA Maachchaa Taabootainne Muuseenne dunkkaanidosaappe denddana xayikkokka, gezze biittaa kiyanau xalidi denddidosona. 45Denddin gezze biittan de7iya Amaaleeqa asatinne Kanaane asati wodhdhidi eta oli xoonidi, Horima gakkanaassi eta yedettidosona.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\