Numbers 2

1GODAI Muusanne Aaroona hagaadan yaagiis; 2"Israa7eela asai bantta baggaa baggaa erissiya armmaanne bantta yaraa yaraa erissiya banddiraa kaallidi, Xoossaa Dunkkaaniyaappe guuttaa haakkidi, a yuushuwan dunkkaanona. 3"Arshsho baggaara Yihudaa baggai bantta armmaa kaallidi dunkkaanona. Eta zaretu sunttai, zaretu halaqatu sunttainne olanchchatu qoodai hagaappe kaallees: Zariyaa Zaretu Halaqaa Olanchchatu Qoodaa Yihudaa Aminadaaba na7aa Na7asoona 74,600 5Yisaakoora Xu7aara na7aa Nataani7eela 54,400 7Zaabiloona Heloona na7aa Eli7aaba 57,400 9Yihudaa baggaappe qoodettida olanchchati muleera 186,400. Hara sohuwaa biyo wode eti koiro kiyiyaageeta. 10"Qassi tohossa baggaara Roobeela baggai bantta armmaa kaallidi dunkkaanona. Eta zaretu sunttai, zaretu halaqatu sunttainne olanchchatu qoodai hagaappe kaallees: Zariyaa Zaretu Halaqaa Olanchchatu Qoodaa Roobeela SHade7uura na7aa Eliixuura 46,500 12Simoona Xuriishadaaya na7aa SHalumi7eela 59,300 14Gaada Da7u7eela na7aa Eliyasaafa 45,650 16Roobeela baggaappe qoodettida olanchchati muleera 151,450. Hara sohuwaa biyo wode eti naa77antto kiyiyaageeta. 17"Hegaappe guyyiyan, Xoossaa Dunkkaaneenne Leewa zareti koiro kiyida naa77u baggaappenne guyyeppe kiyiya naa77u baggaappe gidduwan kiyona; yaatidi bantta dunkkaanido maaran maaraaninne bantta banddiraa banddiraa kaallidi kiyona. 18"Qassi arggo baggaara Efireema baggai bantta armmaa kaallidi dunkkaanona. Eta zaretu sunttai, zaretu halaqatu sunttainne olanchchatu qoodai hagaappe kaallees: Zariyaa Zaretu Halaqaa Olanchchatu Qoodaa Efireema Amihuuda na7aa Elishamaa7a 40,500 20Minaasa Padaaxuura na7aa Gamaali7eela 32,200 22Biniyaama Giidi7oona na7aa Abidaana 35,400 24Efireema baggaappe qoodettida olanchchati muleera 108,100. Hara sohuwaa biyo wode, eti heezzantto kiyiyaageeta. 25"Qassikka huuphessa baggaara Daana baggai bantta armmaa kaallidi dunkkaanona. Eta zaretu sunttai, zaretu halaqatu sunttainne olanchchatu qoodai hagaappe kaallees: Zariyaa Zaretu Halaqaa Olanchchatu Qoodaa Daana Amishadaaya na7aa Ahi7eezera 62,700 27Aseera Okiraana na7aa Paagi7eela 41,500 29Nifttaaleema Enaana na7aa Ahiraa7a 53,400 31Daana baggaappe qoodettida olanchchati muleera 157,600. Hara sohuwaa biyo wode eti wurssettan kiyiyaageeta" yaagiis. 32Bantta yaran yaran shaahettidi qoodettida Israa7eela olanchchati muleera 603,550. 33SHin GODAI Muusa azazidoogaadan, Leewati hara Israa7eelatuura qoodettibookkona. 34Israa7eelati GODAI Muusa azazidobaa ubbabaa oottidosona. Simmi eti bantta banddiraa kaallidi, hegaadan dunkkaanidosona; qassi bantta yaraa yaraanne bantta so asaa asaa kaallidi, hegaadan kiyidosona.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\