Numbers 34

1GODAI Muusa hagaadan yaagiis; 2"Neeni Israa7eelata hagaadan yaagada azaza; 'Laatadan inttena gakkiya Kanaane biittaa zawai hagaa. 3Tohossa baggaara intte zawai Xiina Bazzuwaanne Eedooma zawaa gidana. Intte tohossa zawai Maxine Abbaa tohossaappe doommees; 4doommidi Aqirabiima pudettaara tohossa baggaara simmidi, Xiina Bazzuwaa kanttidi, Qaadeesa-Barnne tohossi gakkees; hegaappe Hadaari-Adaara kanttidi, Aximoona gakkees. 5Aximoonappe Gibxxe SHaafaakko simmidi, Meediteraane Abbaa gakkees. 6"'Arggo baggaara intte zawai Meediteraane Abbaa gaxaa gidana. 7"'Huuphessa baggaara intte zawai Meediteraane Abbaappe Hoora Deriyaa sitti ootti malaatidi, 8Hoora Deriyaappe Hamaata Pinuwaa gakkanaassa; hegaappe Xadaadan zawatees. 9Qassi Zifiroona biidi, Haxaari-Enaana gakkees. Huuphessa baggaara intte zawai hagaa gidana. 10"'Arshsho baggaara intte zawai Haxaari-Enaanappe SHafaama gakkanaassi sitti ootti malaatidi, 11SHafaamappe biidi, Ainappe arshsho baggaara de7iya Ribila wodhdhidi, Galiila Abbaappe arshsho baggaara de7iya keraa gakkees. 12Hegaappe duge Yorddaanoosa SHaafaa wodhdhi zawatidi, Maxine Abbaa gakkees. Intte biittaa zawai ubba baggaarakka hagaa' yaaga" yaagiis. 13Yaagin Muusee Israa7eelata hagaadan yaagidi azaziis; "Saamaa yeggidi, intte laattana mala, uddufun zaretuyyoonne bagga zaretuyyo he biittai imettanaadan GODAI azaziis. 14Aissi giikko, Roobeela zareti Gaada zaretinne, Minaase zaretuppe baggai bantta laataa Yarkko hefinttan Yorddaanoosa SHaafaappe arshsho baggaara ekkidosona" yaagiis. 16GODAI Muusa hagaadan yaagiis; 17"He biittaa intteyyo laata oottidi, shaakki immana asatu sunttai hagaa; qeesiyaa El77aazaranne Nawe na7aa Yaasa. 18Qassi biittaa shaakkanau maaddana mala, zare ubbaappe issi issi halaqaa sunttite. 19Eta sunttai hagaappe kaallidi de7iyaagaa. Zariyaa Halaqaa Yihudaa Yifune na7aa Kaaleeba 20Simoona Amihuuda na7aa SHalumi7eela 21Biniyaama Kisiloona na7aa Elddaada 22Daana Yoogila na7aa Buuqa 23Yooseefa na7aa Minaase Efooda na7aa Hani7eela 24Yooseefa na7aa Efireema SHifxxaana na7aa Qamu7eela 25Zaabiloona Parnnaaka na7aa Elxxaafaana 26Yisaakoora Azzaana na7aa Palxxi7eela 27Aseera SHalooma na7aa Ahihuuda 28Nifttaaleema Amihuuda na7aa Padaahi7eela 29Kanaane biittan Israa7eelatuyyo laataa shaakki immana mala, GODAI azazido asati hageeta" yaagiis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\