Numbers 5:27

27Haattaa o ushshidoogaappe guyyiyan, hagaadan hanana: a ba keettaawaassi ammanettana xayada tunidabaa gidikko, qanggettaa ehiya haattai i uluwan gelidi, o camo sahuwaa sakkana; i uloikka puurana; i yelo keettaikka gunddana. A ba asan qanggettidaaro gidana.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More