Numbers 6:12

12i bana kase geppido wodiyaa keenaa bana GODAAYYO dummayanau koshshees. Yaatidi yelettoosappe issi laitta gidiyo attuma dorssaa naaquwaassi immiyo yarshsho oottidi yarshsho. SHin hegaappe kase i bana GODAAYYO dummayido gallassati qoodettokkona; aissi giikko, i bana dummayido he wodetu giddon bana tunissirggiis.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More