Numbers 8

1GODAI Muusa, 2"Neeni Aaroonassi hagaadan yaagada oda; 'Neeni laappun xomppeta wottiyo wode xomppeti xomppiyaa wottiyo ballatuppe sintta baggaara de7iya heerata poo7issona' yaaga" yaagiis. 3Yaagin i giidoogaadan Aarooni oottiis. GODAI Muusa azazidoogaadan, Aarooni xomppeta wottiyo ballatuppe sintta baggaara de7iya heerata poo7issanaadan oottidi, ballatun wottiis. 4Xomppiyaa wottiyoogee garssa tohuwaappe bolla ciishshaara alleeqettida ballata xeeraa gakkanaassi qoxettida worqqaappe merettiis. Xomppiyaa wottiyo ballai GODAI Muusa bessido leemisuwaadan oosettiis. 5Qassi GODAI Muusa, 6"Hara Israa7eela asaa gidduwaappe Leewata ekkada, eta wogaadan geeshsha. 7Neeni eta geeshshanau hagaadan ootta: geeshshiya haattaa ekkada eta araca; aracin eti bantta bollaa ubbaa meedettona; bantta maayuwaakka meeccona; yaatidi eti wogaadan geeshsha gidana. 8Hegaappe guyyiyan, eti mirgguwaa issuwaanne liiqo xiilliyaa zaitiyan munaqqidoogaa kattaa yarshshuwaassi ekkona; ekkin neeni qassi naa77antto mirgguwaa nagaraa yarshshuwaassi ekka. 9Yaatada Leewata Xoossaa Dunkkaaniyaa sintti eha; ehaada Israa7eela asaa maabaraa ubbaa shiishsha. 10Neeni Leewata GODAA sinttau ehin, Israa7eela asai eta bolli bantta kushiyaa wottona. 11Leewati GODAA oosuwaa oottanau giigana mala, Aarooni Israa7eela asaappe Leewata wuxaawuxiyo yarshsho oottidi, GODAA sintti shiishsho. 12"Leewati bantta kushiyaa mirggotu huuphiyan wottona; issuwaa nagaraa yarshsho oottada, issuwaa qassi Leewati atto geetettana mala, xuuggiyo yarshsho oottada GODAASSI yarshsha. 13Leewata Aaroonanne a attuma naatu aawatettaa garssan wotta; yaatada eta wuxaawuxiyo yarshsho oottada, GODAA sintti shiishsha. 14Hegaadan oottada Leewata hara Israa7eela asaappe dummaya; dummayobare Leewati tabaa gidana. 15"Neeni Leewata geeshshidoogaappenne wuxaawuxiyo yarshsho oottada shiishshidoogaappe guyyiyan, Xoossaa Dunkkaaniyan bantta oosuwaa oottanau yoona. 16Israa7eela asaa gidduwaappe eti taayyo muleera imettidosona; Israa7eela maccaasaappe yelettida baira attumaageetu ubbaa gishshaa taani Leewata taayyo ekkaas. 17Israa7eela asaa gidduwan baira yelettidabi asa gidin, mehe gidinkka ubbai tabaa. Taani Gibxxe biittan baira ubbaa worido gallassan, eta taayyo dummayaas. 18Israa7eela baira attumaageetu ubbaa gishshaa taani Leewata ekkaas. 19Israa7eela asaa ubbaa gidduwaappe taani Leewata Aaroonayyoonne Aaroona attuma naatuyyo imo oottada immaas. Israa7eela asai Xoossaa Dunkkaaniyaa shiiqiyo wode, boshai eta bochchenna mala, Leewati Israa7eela asaa gishsha Xoossaa Dunkkaaniyan bantta oosuwaa oottonanne eta gishshaa atto geetettona" yaagiis. 20GODAI Muusa Leewata dummayanau azazidoogaadan Muusee, Aarooninne Israa7eela asaa maabarai ubbai oottidosona. 21Leewati nagaraappe banttana geeshshidosona; bantta maayuwaakka meeccidosona. Meeccin Aarooni eta wuxaawuxiyo yarshsho oottidi, GODAA sintti shiishshiis; eta geeshshanau eta nagaraa atto giissiis. 22Hegaappe guyyiyan, Leewati Aaroonanne Aaroona attuma naatu aawatettaa garssan, Xoossaa Dunkkaaniyaa giddon bantta oosuwaa oottanau yiidosona. GODAI Muusa Leewata dummayanau azazidoogaadan eti oottidosona. 23Qassikka GODAI Muusa hagaadan yaagiis; 24"Hagee Leewata xeelliya wogaa: laittai laatamanne ichchashaanne hegaappe bollaara de7iya attumaageeti oosuwaa oottanau Xoossaa Dunkkaaniyaa yoona. 25SHin eta laittai ishatamaa gidiyo wode eti bantta oosuwaappe xurataa kiyona; kiyi simmidi naa77antto oottoppona. 26Eti Xoossaa Dunkkaaniyan oottiya bantta ishantta ootti maaddana giikko maaddonappe attin, eti banttarkka ai oosonne oottoppona. Simmi neeni Leewata oosuwaa hagaadan ootissaasa" yaagiis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\