Obadiah 1

1Ubbaa Haariya GODAI Eedooma biittaabaa Abddiyyussi qonccissido ajjuutai hagaa. Eedoomabaa GODAI hagaadan yaagidi, ba kiittiyo uraa bollan kawotettatukko kiittidoogaa nuuni siyida; "Denddite! Eedooma biittaa oloos" yaagidi kiittiis. 2GODAI Eedooma hagaadan yaagees; "Be7a, kawotettatu giddon taani nena laafa kessana; neeni keehippe karettana. 3Nenoo, zaallaa kooppuwaa giddon de7iyaagoo, ne keettaa xoqqa deretu bollan keexxidaagoo, qassi ne wozanan, 'Tana hagaappe duge ooni wottii?' yaagiyaagoo, nena ne wozanaa otoroi cimmiis. 4Neeni argganttaadan pude haakkada paallikko, ne keettaakka xoolinttetu giddon keexxikkokka, taani nena hegaappe duge wottana" yaagees GODAI. 5"Kaisoti woikko bonqqiyaageeti qammi yiikko, banttau gidiyaagaa keena xalaalaa wuuqqoosona; woiniyaa teeraa maxiyaageetikka maxiiddi, poshiluwaa ashshoosona; shin ne morkketi nena muleera xaissana. 6Abeet Eesawa zareti waani bonqqettanddonaashsha! Qosan de7iya eta aqoikka waani qocirettanddeeshsha! 7Nenaara maachchan de7iyaageeti ubbai nena ne biittaappe gaxi yedettana; qassi ne dabbotikka cimmidi nena xoonana. Ne qumaa miyaageetikka neeyyo gitiyaa yeggana; shin neeni hegaa akeekakka" yaagees. 8GODAI qassikka hagaadan yaagees; "He gallassi taani Eedoomappe aadhdhida eranchchatanne Eesawa Deriyaappekka eraa xaissana. 9Inttenoo, Temaana asatoo, intte olanchchati dagammana; Eesawa Deriyaa bolli de7iya asai ubbaikka goora7ettana. 10"Yaaqooba zare gidiya ne ishanttu bolli neeni oottido iitabaa gishshau, neeni yeellaa maayana; neeni merinau xayaagana. 11Morkketi yiidi eta aquwaa bonqqiyo wode, he gallassi neeni gaxi shiiqada eqqa xeelladasa. Qassi penggiyaara gelidi, Yerusalaame katamaa saamaa yeggidi shaakkida allagatuppe neeni issuwaa malattenne. 12Neeni ne ishai metootiyo gallassi a metuwan ufaittanau bessenna; qassi Yihudaa asaa bolli bashshai gakkiyo gallassikka hashshu gaanau bessenna. Ee, eta un77uwaa gallassi eta bolli miiccanaukka bessenna! 13Eta tuggaa gallassi ta asai de7iyo katamaa gelanaunne eta waayiyan neeni ufaittanau bessenna shin! Qassi eta tuggaa gallassi neeni eta aquwaa bonqqanau bessenna; 14etappe baqatiyaageeta woranau neeni balla ogiyan zuggada naaganaunne attidaageetakka eta un77uwaa gallassi morkketussi aattada immanau bessenna shin! 15"Aihuda gidenna asatu ubbaa bolli GODAA gallassai gakkiis. Nenoo Eedoomaa, neeni haratu bolli oottidobai ne bolli oosettana; ne daafaikka ne huuphiyan simmana. 16Ta asai ta geeshsha deriyaa huuphiyan metuwaa xuu7aa uyiis. Hegaadan eta yuushuwan de7iya kawotettati zaari zaaridikka metuwaa xuu7aa uyana; uyidi eti ubbaikka kase hani erennabaa hanana. 17"SHin Xiyoone Deriyan bashshaappe kessi ekkiyaageeti de7ana; Xiyooneekka geeshsha gidana; Yaaqooba zaretikka bantta biittaa laattana. 18Yaaqooba zareti tama gidana; Yooseefa zaretikka laco gidana; Eesawa zareti utula gidana. Tamai utulaa miyoogaadan, Yaaqooba zaretinne Yooseefa zareti Eesawa zareta miidi muleerakka xaissana" yaagees GODAI. 19Neegeeba Bazzuwan de7iya asai Eesawa Deriyaa laattana; garatiya biittan de7iya asai Pilisxxeematu biittaa laattana. Eti Efireema biittaanne Samaariyaa biittaa laattana. Qassi Biniyaama zaretikka Gala7aade biittaa laattana. 20Omoodettidi de7ida Israa7eela asai simmidi, Kanaane biittaa Siraafita giyo katamaa gakkanaashin laattana; qassi Yerusalaameppe omoodettidi, Safaraada giyo sohuwan de7iya asati Neegeeba Bazzuwan de7iya katamata laattana. 21Ashshiyaageeti Eesawa asaa haaranau Xiyoone Deriyaa bolli kiyana; kawotettaikka GODAABAA gidana.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\