Piliphphisiyuusa 2

1Kiristtoosan intte de7iyo de7oi inttena gasttissii? A siiqoi inttena minttettii? Geeshsha Ayyaanaara intteyyo issippetettai de7ii? Intte issoi issuwaayyo keheetiinne qaretteetii? 2Yaatikko, intte qofan, siiquwan, wozanaaninne qofaa poluwan issuwaa gididi, tana wurssi ufaissite. 3Inttena siiqiyoogan woikko ceeqettanau koyiyo hada amuwan issibaanne oottoppite; shin issoi issuwaappe gitatais yaagidi qoppennan, issoi issuwaayyo intte huuphiyaa kaushshite. 4Qassi issoi issuwaa go77iyaabaa koyanaappe attin, intte huuphe xalaalaa go77iyaabaa koyoppite. 5Kiristtoos Yesuusan de7iya ha qofai qassi inttenankka de7anau bessees. 6I ubba wode Xoossaa gididi de7iis; shin Xoossaa keeni wolqqan gidanau mali be7iyoogaa bessiyaabaadan qoodibeenna. 7SHin i ba shenen ubbabaa aggi bayidi, ashkkara meretaa ekkiis; qassi asa milatidi qoncciis. 8I bana kaushshiis; haiquwau, ubba harai atto, masqqaliyaa bolla haiquwaukka azazettiis. 9Hegaa gishshau, Xoossai a keehi Xoqqu xoqqu oottiis; qassi suntta ubbaappekka aadhdhiya xoqqa sunttaa ayyo immiis. 10Hegaa gishshau, saluwaaninne sa7an sa7aappe garssan de7iya ubbai Yesuusa sunttaa bonchchanau gulbbatana. 11Qassi asai ubbai Yesuus Kiristtoosa Goda yaagidi, Xoossaa Aawaa bonchchuwau markkattana. 12Hegaa gishshau, ta dabbotoo, taani inttenaara de7iyo wode ubban intte tau azazettidoogaadan, ha77i taani intte matan de7enna wodekka, intte kaseegaappe aattidi tau azazettanau bessees; yashshatettaaninne kokkorssan intte atotettaa polanau oottite. 13Aissi giikko, Xoossai inttena bau eeno giissanaadaaninne qassi i qoppidobaa intte oottanaadan intte giddon ubba wode oottees. 14Geellanne nagaranchcha asaa giddon borettennaageeta, ashkketanne Xoossaa naatudankka pokkoi bainnaageeta gidite; qassi zuuzummennan woikko iitabaa qoppennan ubbabaa oottite. He asaa giddonkka saluwan poo7iya xoolinttedan poo7iiddi, 16de7uwaa wonggeliyaa mishiraachchuwaa etau yootite; he wode ta daafurainne ta oosoi mela xayibeennaagee erettiyo gishshau, Kiristtoosa gallassi taani inttenan gitatana. 17Harai atto intte ammanoi Xoossaayyo yarshshiyo yarshshuwaa bolli ta suuttai ushshaa yarshshodan gukkikkokka, taani ufaittais; inttenaara ubbaara issippe ufaittais. 18Hegaadan inttekka qassi ufaittanau bessees; tanaara issippe ufaittite. 19SHin taani intte de7uwaabaa siyada ufaittanaadan, Ximootiyoosa inttekko eesuwan yeddanaagaa Godaa Yesuusan ammanettais. 20Aissi giikko, intte de7uwaabau wozanappe hirggiya a mala asi harai ooninne tau baawa. 21Aissi giikko, harati ubbati bantta huuphebaa koyoosona; Yesuus Kiristtoosabaa koyokkona. 22SHin na7i ba aawau oottiyoogaadan, Ximootiyoosi tanaara issippe gididi, wonggeliyaa oosuwaa oottidoogan, ammanettiya asa gidiyoogaa erissidoogaa intte ereeta. 23Hegaa gishshau, taani yohoi haniyoobaa be7ada, sohuwaara a inttekko yeddana gaada qoppais. 24Taani ta huuphen mata wodiyan inttekko baanaagaa Godan ammanettais. 25SHin taani ta ishaa Eppafiroditoosa, tanaara issippe ta bagga gididi oottidaagaa, olettidaagaanne, qassi tana maaddiyooban intteyyo kiitettidi oottidaagaa inttekko kiittanau koshshiyoogaa qoppaas. 26Aissi giikko, i inttena ubbaa be7anau laamotees; qassi i sakettidoogaa intte siyido gishshau, ba wozanan daro metootees. 27I tumu sakettidi, haiqqiichchidi attiis; shin Xoossai au qarettiis; a xalaalaayyo gidennan azzanoi azzanuwaa bolli gujettennaadan, taayyookka qarettiis. 28Simmi intte naa77anttuwaa a be7idi ufaittanaadan, taukka ta wozanaa azzanoi irxxanaadan, taani eesuwan a inttekko yeddana. 29Hegaa gishshau, Godan de7iya ishadan, kumetta ufaissan a mokkite; qassi a milatiya asa ubbaakka bonchchite. 30Aissi giikko, intte intte huuphen tana maaddana danddayenna maaduwaa maaddanau, Kiristtoosa oosuwaa gishshau, ba shemppuwaa shenehoo giidi, haiqqiichchidi attiis.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\