Proverbs 10

1Hageeti Solomona leemisota. Aadhdhida eranchcha na7ai ba aawaa ufaissees; shin eeyya na7ai ba aayyiyo azzanissees. 2Nagaran demmido miishshai go77enna; shin xillotettai haiquwaappe ashshees. 3GODAI xillota namisissenna; shin nagaranchchatu amuwaa polissenna. 4Azallatettai hiyyeesissees; shin minnidi oottiyoogee dureyees. 5Aadhdhida eranchcha urai kattaa boniyan shiishshees; shin kattaa cakkiyo wode xiskkiya urai kauyyees. 6Xillo asai anjjettees; shin nagaranchchaa doonai makkalaa genttees. 7Xilluwaa sunttai anjjuwan xeesettiiddi, de7i aggees; shin nagaranchchatu sunttai sohuwaara dogettees. 8Aadhdhida eranchchati azazidobaa oottoosona; shin eeyyatettan coo biddiyaageeti bashshau boosona. 9Suure asi saro de7ees; shin geella urai ba mooruwan ohettees. 10Geniiddi qim77otiya uri meto kessees; shin yayyennan seeriya uri sarotettaa medhdhees. 11Xilluwaa haasayai de7uwaa pultto; shin nagaranchchaa haasayai makkalaa genttees. 12Ixoi palamaa denttettees; shin siiqoi mooruwaa ubbaa qoodenna. 13Wozannaama asai aadhdhida eran haasayees; shin eeyya urai xam77an shocettees. 14Aadhdhida eranchchati eraa dagayoosona; shin eeyya haasayaa haasayiya urai bana bashshees. 15Duriyaa miishshai direttida katamaadan, ba godaa naagees; shin hiyyeesatettai hiyyeesaa xaissees. 16Xillo uraa a lo77o oosoi de7uwau kaalettees; shin iita uraa wurssettai qixaate. 17Seerin eeniya urai de7uwaa ogiyan hemettees; shin seerin ixxiya urai balees. 18Ixxiiddi ba ixxiyoogaa erissenna urai worddanchcha; zigirssaa laaliya uraikka eeyya. 19Daro haasayaa giddon nagari xayenna; shin ba doonaa shiishshi ekkiya uri aadhdhida eranchcha. 20Xilluwaa inxxarssai tigettida geeshsha biraa mala; shin iita uraa qofau gatee guutta. 21Xillo uraa haasayai daro asaa go77ees; shin eeyyati bantta wozanaa pacan haiqqoosona. 22GODAA anjjoi dure kessees; i he duretettan meto walakkenna. 23Eeyya urau iitabaa oottiyoogee kaassa mala; shin wozannaama urai aadhdhida eratettan ufaittees. 24Iita urai hirggidobai a bolli gakkana; shin xilloi amottidobai imettana. 25Gotee denddidi aadhdhiichchiyo wode, nagaranchchati beettokkona; shin xilloti merinau minnidi de7ana. 26Caalai achchaa zil77issiyoogaadaaninne cuwai aifiyaa poogiyoogaadan, azalla uraa kiittiyoogee yiilloyees. 27GODAASSI yayyiyoogee bariyaa adussees; shin nagaranchcha uraa baree qaammees. 28Xillo urai sinttaara ufaissai yaana giidi naagees; shin iita urai sinttaara yaana giidi naagiyoobi aibinne baawa. 29GODAA ogee xillotussi baqati attiyo soho; shin iitaa oottiyaageetassi bashsha. 30Xilloti mulekka xoqolettokkona; shin iitati biittaa bolli de7okkona. 31Xillo asai aadhdhida eratettaa haasayees; shin geellabaa haasayiya inxxarssai qanxxettana. 32Xillo asai bessiya haasayaa erees; shin iita asai geellaa haasayees.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\