Proverbs 11

1GODAI worddo meezaanaa ixxees; shin likke meezaanan ufaittees. 2Otoroi yiyo wode kaushshatettai yees; shin ashkketettaara aadhdhida eratettai yees. 3Xillota eta suuretettai kaalettees; shin ammanettennaageeta eta geellatettai xaissees. 4Hanqquwaa gallassi duretettai go77enna; shin xillotettai haiquwaappe ashshees. 5Boree bainna uraa ogiyaa a xillotettai sittissees; shin iita urai ba iitatettan kunddees. 6Suureta eta xillotettai ashshees; shin ammanettennaageeta eta amoi pire gididi oiqqana. 7Iita asi haiqqiyo wode, i naagiyo ufaissaikka aara issippe haiqqees; i ba wolqqan ceeqettiyoobai ubbikka xayees. 8Xilloi metuwaappe attees; a gishshaa iitaa bolli metoi yees. 9Xoossaa kaddida asi ba doonan asa xaissees; shin xilloti eran kessi ekkoosona. 10Xilloti bonchchettiyo wode, katamai ufaittees; qassi iitati haiqqiyo wode, hashshu gees. 11Xillotu anjjuwaa gaasuwan katamai diccees; shin iita uraa haasayai katamaa xaissees. 12Ba shooruwaa kariya urau wozani baawa; shin akeekanchcha uri co77u gees. 13Zigirssanchcha asi xuuraa laalees; shin ammanettiya asi xuuraa genttees. 14Kaalettiyaabi xayikko, kawotettai kunddees; shin daro zoriyaageeti de7ikko, saroi de7ees. 15Erenna urau waase gidiya asi tumuppe metootana; hegaappe waase gidennan ixxiyoogee lo77o. 16Ulo keha maccaasiyaa bonchchettausu; shin meqettaa iita asai duretetta xalaalaa duretees. 17Keha asi baassi lo77obaa oottees; shin meqettaa iita asi bana qohees. 18Iita asi demmiyo miishshai cimo; shin xillotettaa zeriya uri tumu woituwaa cakkana. 19Xillotettan minnidi de7iya uri paxa de7ana; shin iitatettaa kaalliya uri haiqqana. 20GODAI iita qofai de7iyo asata ixxees; shin suure hemettiyaageetan ufaittees. 21Iita asi qaxxayettanaagee attenna; shin xillotu zaree attana. 22Adussa qofi bainna puulanchcha maccaasee puulai gudunttaa siiriyan aattido worqqaa alleequwaa mala. 23Xillotu amuwaa poloi lo77o xalaala; shin iitatu amuwaa poloi hanqqo xalaala. 24Issi issi asati bantta miishshaa asau coo kehoosona; shin eta aqoi yaa darees. Hara asati qassi bantta miishshau pala uuzettoosona; shin eta aqoi haa paccees. 25Keha asi duretana; harata maaddiya asi maadettana. 26Kattai al77in baizzanau minjjiya uraa asai qanggees. SHin ba kattaa asai koyiyo wode baizziya uraa anjjees. 27Lo77obaa minttidi koyiya uri ufaissaa demmees; shin iitabaa koyiya uraa iitabai demmees. 28Ba duretettan ammanettiya asi kunddana; shin xilloti balggo mittaadan daayana. 29Ba so asaa bolli cabbo denttiya uri go7ettanabi aibinne baawa. Eeyyatikka aadhdhida eranchchatuyyo ashkkara gidana. 30Xillo asi de7o aifiyaa aifiya mitta mala; shemppo ashshiyaageeti aadhdhida eranchcha. 31Xilloti sa7an bantta oosuwaa waagaa ekkiyaabaa gidikko, iitatinne nagaranchchati bantta oosuwaassi ekkana waagai waani daranddeeshsha!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\