Proverbs 12

1Seeriyoogaa dosiya uri eratettaa dosees; shin seeraa ixxiya uri damma. 2Lo77o asi GODAAPPE sabaa demmees; shin GODAI genanchchata pirddees. 3Asa iitatettai minttidi essenna; shin xillotu xaphoi qaaxxenna. 4Wozannaama maccaasiyaa ba keettaawau kallachcha mala; shin ba keettaawaa kaushshiya maccaasiyaa a meqettaa miya ajaajje mala. 5Xillotu qofai suure; shin iitatu zoree cimo. 6Iitatu haasayai asa woranaassa; shin xillotu haasayai eta ashshees. 7Iita asati kunddana; etau zerettikka attenna; shin xillotu zerettai minnidi de7ana. 8Asi ba aadhdhida eratettaa keenaa galatettees; shin geella qofai de7iyo asi karettees. 9Dure asa milatidi, metuwan de7iya asaappe coo asa milatidi, oottiiddi ba de7uwaa sugiya asi keha. 10Xillo asi ba mehiyaassi qarettees; shin iita asa kehatettau meqetti baawa. 11Ba biittaa mintti oottiya urai kattaa kallees; shin pattennabaa yedettiya uri akeekai paccidoogaa. 12Iitati nagaranchcha asatu omooduwaa ekkanau amottoosona; shin xillotu xaphoi daayidi de7ana. 13Iita asa a doonaappe kiyida haasayai pire gididi oiqqees; shin xilloi metuwaappe kessi ekkees. 14Asi ba doonaappe kiyiya qaalan lo77obaa kallees; ba oottido oosuwaa waagaakka ekkees. 15Eeyya asi biyo buussai au a huuphen likke milatees; shin aadhdhida eranchcha asi zoriyaa siyees. 16Eeyya uraa hanqqoi sohuwaara erettees; shin cincca asi cashshaa wudenna. 17Tumaa haasayiya asi suurebaa yootees; shin worddo markkai wordduwaa yootees. 18Akeekennan haasayiyo haasayai cuphedan caddees; shin aadhdhida eranchchaa inxxarssai pattees. 19Worddo haasayi guutta wodiyaassa; shin tuma haasayi merinau de7ana. 20Iitaa qoppiyaageetu wozanan genee de7ees; shin sarobaa zorettiyaageetu wozanan ufaissai kumees. 21Xillota metoi gakkenna; shin iitatussi metoppe attin, harabi de7enna. 22GODAI worddanchchata ixxees; shin tumanchcha asatun i ufaittees. 23Cincca asi ba eraa qottees; shin eeyyati bantta eeyyatettaa yootoosona. 24Minnidi oottiya uri deriyaa haarees; shin azallai haarettees. 25Hirggiyoogee asa ufaissaa diggees; shin shonggaara de7iya haasayai a ufaissees. 26Xillo asi ba shooruwaa zoridi, suure ogiyaa kaalettees; shin iitatu ogee tumaappe haassees. 27Azalla asi shankkatidi ehiido ashuwaa kattenna; shin asau aqoi minnidi oottiyoogaa. 28Xillotettaa ogiyan de7oi de7ees; he ogiyan haiqoi baawa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\