Proverbs 13

1Eranchcha na7ai ba aawaa seeraa siyees; shin qilliicciyaagee seeraa siyenna. 2Asi ba doonaappe kiyiya qaalan lo77obaa ekkees; shin ammanttennaageeti makkalabaa amottoosona. 3Ba doonaa naagiya urai ba shemppuwaa naagees; shin eesuwan haasayiya urai bana xaissees. 4Azallai amottees; amottikkonne aibanne demmenna; shin minnidi oottiyaageeti kallana. 5Xillo asati worddo haasayaa ixxoosona. SHin iita asatu haasayai yeellayeesinne kaushshees. 6Suure de7uwaa de7iya uraa a xillotettai naagees; shin nagaranchchaa a nagarai onggees. 7Bana dure milatissiya asi de7ees; shin au aibinne baawa; harai qassi bana hiyyeesa milatissiyaagee de7ees; shin au daro aqoi de7ees. 8Asi ba miishshan ba shemppuwaa wozanau danddayees; shin hiyyeesaa yashissiyaabi baawa. 9Xillotussi ubbatoo poo7o; shin iitatu xomppee to7ana. 10Otoroi ooshshaa yelees; shin zoriyaa ekkiyaageeti aadhdhida eranchcha. 11Daafuri bainnan demmido miishshai eesuwan xayees; shin minni oottidi demmido aqoi, dari daridi bees. 12Koyiyoobai polettennan gam77iyoogee azzanissees; shin amottidobai polettiyoogee ufaissees. 13Zore kariya uri meton gelees; shin azazuwaa bonchchiya uri saruwan de7ana. 14Aadhdhida eranchchai immiyo timirttee de7o pultto; hegee asi haiquwaa piriyaappe kessi ekkanau maaddees. 15Akeeki de7iyo uri bonchchettees; shin ammanettennan aggiyoogee bashshau efees. 16Cincca asai ubbai eran oottees; shin eeyyai ba eeyyatettaa qonccissees. 17Iita asati kiitettidi, meton geloosona; shin ammanttiya asati kiitettidi, sarotettaa ehoosona. 18Seeraa ixxiya asi hiyyeeseesinne yeellatees; shin seerin siyiya urai bonchchettees. 19Amottidobaa demmiyoogee keehi ufaissees; shin iitati iitaappe haakkanau koyokkona. 20Aadhdhida eranchcha asatuura hemettiya asi aadhdhida eranchcha gidees; shin eeyya asatuura hemettiya asi metuwan gelees. 21Nagaranchchata iita qaadai kaallees; shin xilloti lo77o oosuwaa woituwaa ekkana. 22Lo77o asi ba naatu naata laatissees; shin nagaranchchaa aqoi xilluwaassi dagattees. 23Hiyyeesaa goshshai daro kattaa aifanau danddayees; shin suure pirddai paccidoogaa gaasuwan xayees. 24Qaixaariyan wadhdhanau qarettiya uri ba na7aa ixxees; shin ba na7aa siiqiya uri minnidi seerees. 25Xilloi a uloi kallana gakkanaassi mees; shin nagaranchchai namisettees.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\