Proverbs 14

1Aadhdhida eranchcha maccaasiyaa ba keettaa keexxausu; shin eeyyiyaa ba keettaa ba kushiyan qolausu. 2Suure hemettiya asi GODAASSI yayyees; shin ba ogiyaa geellayiya asi GODAA karees. 3Eeyyaa haasayai a zokkuwaassi gatimaa ehees; shin aadhdhida eranchchatu inxxarssai eta naagees. 4Boorati bainnasan gootarai mela de7ees; shin neeyyo goyiyo wolqqaama boorati de7ikko, ne gootaran kattai kumees. 5Ammanettiya markkai ubbaton tumaa odees; shin worddo markkai worddo xalaalaa haasayees. 6Qilliicciyaagee aadhdhida eratettaa koyees; shin demmenna; akeekai de7iyo asi eratettaa demmanaagee a waayissenna. 7Eeyya asappe haakka; aissi giikko, neeni a haasayaappe era demmakka. 8Cincca asi ba oottiyoogaa eriyo gishshau, aadhdhida eranchcha gidees; shin eeyya asi ainne erennankka eriyaabaa milatiyo gishshau eeyya gidees. 9Eeyyati nagaraa oottidi, azzaniyoogaa gishshaa qilliiccoosona; shin suureti bantta nagarai atto geetettanau koyoosona. 10Ba wozanaa azzanuwaa aawu erees; a ufaissaakka ooninne aara koxxenna. 11Iitatu keettai qolettana; shin suuretu keettai minnidi de7ana. 12Asaassi likke milatiya ogee de7ees; shin bin, a wurssettai haiquwan kessi yeggees. 13Miichchankka wozanai azzani erees; ufaissaa wurssettaikka azzano gidanau danddayees. 14Iita asi ba iita oosuwaa waagaa ekkana; lo77o asikka ba lo77o oosuwaa waagaa ekkana. 15Eeyya asi ubbabaa ammanees; shin cinccai akeekidi tanggees. 16Aadhdhida eranchcha asi yayyees; iitaappekka haakkees; shin eeyyai banan ammanettidi otorettees. 17Elle hanqqettiya asati eeyya ooso oottoosona. SHin cinccati danddayanchcha. 18Eeyyati bantta azallatettaa waagaa ekkoosona; shin cinccati eratettaa kallachchaadan goxxoosona. 19Iita asati lo77o asatu sinttan hokkidi, maarotaa woossoosona. Nagaranchchatikka xillotu penggiyan hokkoosona. 20Hiyyeesai ba shooruwankka dosettenna; shin duretussi daro laggeti de7oosona. 21Ba shooruwaa kariya asi nagaraa oottees; shin hiyyeesaa maaddiyaageeti anjjettidaageeta. 22Iitabaa maqettiyaageeti baloosona gidokkonaa? SHin lo77obaa oottanau halchchiyaageeti tumatettaanne aggenna siiquwaa demmoosona. 23Minnidi oottidoban ubban go77ai de7ees; shin coo mela haasayai hiyeesatetta xalaalaa ehees. 24Aadhdhida eranchchatussi eta duretettai etau kallachcha; shin eeyyati bantta eeyyatettaa gujji gujjidi eeyyoosona. 25Tumu markkai shemppuwaa ashshees; shin worddo markkai kashi erikke gees. 26GODAASSI yayyiya urau mino qatoi de7ees. I a naatussikka baqatidi attiyo soho gidana. 27GODAASSI yayyiyoogee de7oi kiyiyo pultto; hegaa gishshau, neeni haiquwaappe kessa ekkanau koyikko, GODAASSI yayya. 28Kawuwaa gitatettai i haariyo asaa coratettaana; shin haariyo asi xayikko, ikka pattenna. 29Danddayanchcha asaassi gita akeekai de7ees; shin elle hanqqettiya asi ba eeyyatettaa qonccissees. 30Woppu giida wozanai bollaa payya wottees; shin qanaatee bollau ajaajje harggiyaa mala. 31Hiyyeesata toochchiya asi eta Medhdhidaagaa cayees; shin metootanchchatussi kehiya asi Xoossaa bonchchees. 32Iitati bantta iita oosuwan kunddana; shin xilloti bantta suuretettan naagettana. 33Akeekanchcha asaa wozanan aadhdhida eratettai kumiis; shin eeyyati aadhdhida eratettaabaa aibanne erokkona. 34Xillotettai issi kawotettaa asaa xoqqu xoqqu oottees; shin nagarai ai asanne kaushshees. 35Kawoi eranchcha ashkkaran ufaittees; shin yeellayiya oosuwaa oottiya ashkkaraa hanqqettees.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\