Proverbs 18

1SHaahettanau koyiya asi ba amuwaa kaallees; lo77o era ubbaakka phalqqees. 2Eeyyai ba qofaa qonccissanaagaa xalaalaa dosiyoogaappe attin, hara asappe era ekkanau dosenna. 3Iitatettai yiyo wode, karee, kaushshinne yeelli a kaallidi yi bayoosona. 4Asaa doonaappe kiyiya haasayai ciimmaa haattaa mala; aadhdhida eratettaa pulttoikka goggiya haattaa mala. 5Mooranchchaa maaddidi, xilluwaa pirddaa geellayiyoogee lo77o gidenna. 6Eeyya asi ba haasayan ooshshaa denttees; a doonaappe kiyiya qaalai a warissees. 7Eeyya asi, haasayiiddi bana qohees; a haasayai gite gididi, a oiqqees. 8Zigirssanchchaa qaalai mal77o qumaa mala; ufaissiiddi duge ganjjiyaa gakkees. 9Ba oottiyo oosuwan azalliya asi bashshiya urappe ainne dummatenna. 10GODAA sunttai mino gimbbe mala; xillo asi yaa woxxidi saro attana. 11SHin dure asatussi eta duretettai yuushoi gimbbettido katamaa mala; eta qofan eta duretettai mino dirssaadan eta naagiyaabaa milatees. 12Asi kunddanaappe kase a wozanai otorettees; bonchchettiyoogaappekka ba huuphiyaa ziqqi oottiyoogee sinttatees. 13Siyennan de7iiddi zaariyoogee, hegee he uraayyo eeyyatettanne yeella. 14Asa ayyaani harggiyaa danddayanaadan maaddees; shin ayyaani meqerettiichchikko, a ooni danddayanee? 15Akeekanchcha asati tamaaranau keehi koyoosona; aadhdhida eri de7iyoobaakka ezggoosona. 16Immiyoobi immiyaagau ogiyaa dooyees; gita asaarakka erissees. 17Kasetidi daannan mootiya uri baarigaarai yiidi a oichchana gakkanaashin, ubbatonkka he urai xillo milatees. 18Saamaa yeggiyoogee palamaa teqqees; naa77u wolqqaama baarigaaratakka shaakkees. 19Naaqettida ishaara giiganaagee gimbbettida katamaa omooddanaagaappekka aadhdhi waayissees; penggiyaa gorddiyo birata hiraquwaadan, palamai dabbota shaakkees. 20Ba doonan haasayidobaappe asi ba ganjjiyaa kunttees: ba inxxarssaappe kiyidaban kallees. 21Neeni haasayidoogee nena wottees woikko worees; hegaa gishshau, neeni ne haasayaa gaasuwan yiyaabaa ekkanau de7aasa. 22Machcho demmida asi lo77obaa demmiis; he urai GODANKKA nashettees. 23Hiyyeesa asi auddashidi haasayees; shin duree phenqqeshidi zaarees. 24Daro laggee de7iyo asi xayana; shin ishappe aadhdhidi ammanttiya laggee de7ees.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\