Proverbs 2

1Ta na7au, neeni ta giyoogaa ekka; ta azazuwaakka ne giddon minjja. 2Aadhdhida eratettaa ezgga; ne wozanaappe akeeka. 3Eratettaa xeesa; akeekaassikka xoqqu oottada alaaha. 4Asi biraa woikko qosido miishshaa koyiyoogaadan, neeni eratettaa koya. 5He wode neeni GODAASSI yayyiyoogaa giyoogee aibakko akeekana; Xoossaakka loittada erana. 6Aissi giikko, GODAI aadhdhida eratettaa immees; appe eratettainne akeekoi beettees. 7I suuretussi maaddiya zoriyaa minjjees; boree bainnan hemettiyaageetassikka i gonddalle. 8Tumaa pirddiyaageetu ogiyaa naagees; ba ammanettiyaageetu ogiyaakka naagees. 9He wode neeni xillotettaa, suure pirddaa, suuretettaanne lo77o ooso ubbaa erana. 10Aissi giikko, neeni aadhdhida eranchcha gidana; ne eratettaikka nena ufaissana. 11Nena adussi qoppiyoogee naagana; akeekoikka nena saro ashshana. 12Aadhdhida eratettai nena iita asatu balaappe naagana; geellabaa haasayiyaageetuppekka ashshana. 13Eti nagaraa xuman de7anau, xillotettaa ogiyaa aggoosona. 14Iitaa oottiyoogan ufaittoosona; geellaban hashshu goosona. 15Eti oottiyoogee mirqqetta; eta de7oikka geella. 16Aadhdhida eratettai shaaramuxa maccaaseeppenne sheleeshshiya qaalan haasayiya laggetteeppe nena ashshana. 17A ba naatettaa azinaa aggaagausu; ba Xoossaa sinttan maacettido maachchaakka dogausu. 18I soo biyoogee haiqqanau biyoogaa; ikko biyoogee haiqqida asai biidosaa kaalettees. 19Ikko biya oonikka guyye simmenna; de7uwaa ogiyaakka demmenna. 20Hegaa aggada, neeni lo77o asatu leemisuwaa kaalla; xillo asatu de7uwaakka qulla. 21Aissi giikko, suure asatinne boree bainna asati biittan gam77idi de7ana. 22SHin iitati biittaappe xoqollettana; ammanttennaageetikka shodettidi xayana.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\