Proverbs 20

1Daro mattoyiya ushshaa uyiyoogee daro bidisseesinne ooshshees; mattottiya asi wozani paccido asa. 2Kawo hanqqoi gaammuwaa gudettaa mala; a yiilloyiya asi ba shemppuwaa bolli pirddees. 3Palamaappe gaxan de7iyoogee aawussi bonchcho; shin eeyya asi ubbi ooyettanau eesotees. 4Azalla goshshanchchai wodiyaa naagidi goyenna; hegaa gishshau, kattaa cakkiyo wode i woossees; shin aibakka demmenna. 5Asaa wozanaa halchchoi ciimma ollaa giddon de7iya haattaa mala; shin wozannaama asi hegaa duuqqidi kessees. 6Daro asati bantta kehatettaa yootoosona; shin tumu ammanettiya asa demmanai oonee? 7Xillo asi boree bainna de7uwaa de7ees; a kaallidi, a naatikka anjjettidaageeta. 8Kawoi pirddanau ba kawotaa araatan uttido wode, iita ubbaa ba aifiyan harqqidi kessees. 9"Ta wozanaa geeshshaas; tanan nagarikka baawa" yaaganau danddayiya asi de7aneeshsha? 10GODAI worddo meezaanan yiggiyaageetanne likke gidennaban makkiyaageeta ixxees. 11Na7i geeshshanne suure gidiyoogee i oottiyo oosuwan erettees. 12Siyiya haittaanne xeelliya aifiyaanne, eta naa77aakka GODAI medhdhiis. 13Xiskkon ne wodiyaa wurssoppa; wurssikko neeni hiyyeesana. Beegotta; yaatikko, neeni kattaa kallana. 14SHammiya asi, "Qohees! Qohees!" yaagees; shin biidoogaappe guyyiyan, "Hiraisuwan shammaas" yaagiiddi ceeqettees. 15Erai kumido haasayai worqqaappekka inqquwaa giyo daro al77o shuchchaappekka aadhdhida al77obaa. 16Erenna asau waase geliya uraa maayuwaa qaari ekkite; imatta asau waase geliya uraa maayuwaa oiqqite. 17Wordduwan demmido kattai asa mal77ees; shin aqi kiyiiddi, doonaa giddon shaahetaadan hanees. 18Zoriyaa ekkada ne halchchiyoobaa halchcha; zore ekkennan de7aidda olau booppa. 19Zigirssanchcha asi xuuraa genttenna; hegaa gishshau, odanchcha uraara gaittoppa. 20Asi ba aawaa woikko ba aayyiyo cayikko, a de7uwaa xomppe sakkana xuman to7ana. 21Koiroora eesuwan shiiqida aqoi wurssettan anjjettenna. 22Neeyyo iitaa oottida urau, taanikka ayyo iitaa oottana gooppa; GODAN ammanettada naaga; i nena ashshana. 23GODAI naa77u qommo meezaanata shenetees; worddo meezaanatikka a ufaissokkona. 24Asai baanau bessiya ogiyaa GODAI kaalettees; yaatin, asi ba de7uwan baana ogiyaa waatidi akeekanau danddayii? 25Issibaa eesotidi, "Hagaa taani Xoossaassi immaas" girggiyoogeenne guyyeppe zil77ettiyoogee, hegee asa oiqqiya pire. 26Aadhdhida eranchcha kawoi makkalanchchata shaakkidi erees; i etau qarettennan qaxxayees. 27Asaa ayyaanai GODAAYYO xomppe; hegaa gishshau, i nu giddo asatetta ubbaa pilggi xeellees. 28Aggenna siiqoinne ammanettiyoogee kawuwaa naagoosona; a kawotaa araatai aggenna siiquwan minnees. 29Yelagatu bonchchoi eta wolqqaa; cimatuyyookka eta puulunttai etau bonchcho. 30Mino qixaatee iitatettaa shoddees; wadhdhiyoogee iita wozanaa laammanau danddayees.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\