Proverbs 21

1Kawuwaa wozanai GODAA kushiyaana; i a wozanaa goggiya haattaa zaariyoogaadan, ba koyidosaa zaarees. 2Asi oottiyoobai ubbai aawussi likke milatees; shin GODAI a wozanaa qofaa paaccees. 3Yarshshuwaa yarshshiyoogaappekka aattidi, xillobaanne suurebaa oottiyoogaa GODAI dosees. 4Iitati otorettiyoogaaninne ayyiyoogan erettoosona; hegeekka nagara. 5Mino oosanchchaa halchchoi dureyees; shin eesotiya ubbai hiyyeesana. 6Worddotidi dagayido aqoi penttuwaa suuluwaadan xayees; hegaa koyiyaageeti haiquwaa koyoosona. 7Iitati suurebaa oottanau ixxiyo gishshau, eta makkala oosoi eta ekkidi bees. 8Mooranchchati geella ogiyan hemettoosona; shin geeshshati suurebaa oottoosona. 9Ooyettiya machcheera issi keettan de7iyoogaappe he keettaa shakkuwan de7iyoogee keha. 10Iitati iitabaa oottanau amottoosona; bantta shoorotussi qarettokkona. 11Qilliicciyaagee qaxxayettido wode, wozani paccido urai aadhdhida eraa tamaarees; qassi wozannaama urai tamaaridi, eraa demmees. 12Xillo Xoossai iitatu son oosettiyaabaa ubbaa be7ees; eta aatti yeggidi xaissees. 13Hiyyeesaa waasuwaa siyanaappe giidi, ba haittaa tucciya uri, ikka waassana; waassin alliyaabai xayana. 14Geeman immiyo imoi hanqquwaa doshissees. Afala giddoora immido mattaayee suulo hanqquwaa irxxissees. 15Suure pirddai pirddettido wode, hegee xilluwaassi ufaissa; shin iitaa oottiyaageetussi dagama. 16Akeeka ogiyaappe haddirida uraa haiqoi naagees. 17Aaro injjiyan de7ana giya urai manqqees; woine eessanne zaite dosiya asi duretenna. 18Issi issiton Xoossaasata ashshanau iita asati qaxxayettoosona; ammanettenna asatikka suure asatu gishshaa qaxxayettoosona. 19Ooyettiyanne yiillotiya machcheera de7anaappe bazzon de7iyoogee keha. 20Wozannaama uraa son mal77o qumainne oissai minjjettees; shin eeyya asi bau de7iyaabaa ubbaa mirggees. 21Xillotettaanne aggenna siiquwaa koyiya uraa baree aduqqees; qassi he urai xillotettaanne bonchchuwaa demmees. 22Wozannaama asi wolqqaama olanchchati de7iyo katamaa olidi oiqqees; oiqqidi eti ammanettido mino qatuwaakka laalees. 23Ba doonaanne ba inxxarssaa naagiya asi bana metuwaappe naagees. 24Otorettiyanne ayyiya asi qilliicciyaagaa geetettees; i otoranchcha gidido gishshau, asau qoppenna. 25Azallaa amoi worees; aissi giikko, i oottanau koyenna. 26Azallai gallassa kumettaa darobaa demmanau amottees; shin xilloi bau ashshennan immees. 27GODAI iitatu yarshshuwaa shenetees; hegaappekka eti au iita qofan shiishshiyo yarshshuwaa aatti shenetees. 28Worddo markkai xayana; shin qoppidi akeekan haasayiya uraa haasayai ehettana. 29Iita asi taagaa xalaalai likke gees; shin suure asi yuushshi qoppees. 30Asi ba aadhdhida eratettan, akeekaaninne zoriyan GODAARA eqettanau danddayenna. 31Olaayyo paraa kooranau danddayettees; shin olaa xoonissiyaagee GODAA.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\