Proverbs 22

1Lo77o sunttai daro duretettaappe aadhdhees; sabettiyoogeekka biraappenne worqqaappe aadhdhees. 2Duriyaanne manqquwaa ubbaakka GODAI medhdhiis; hegan eti naa77aikka lagge. 3Cincca asi iitaa be7idi, qosetti aattees; shin akeeki paccido asi metuwan gelidi qohettees. 4Neeni ashkke gidikkonne GODAASSI yayyikko, duretettaa, bonchchuwaanne de7uwaa demmana. 5Iita uraa ogiyan agunttainne piree de7ees; shin bana naagiya asi etappe haakkees. 6Na7i waanidi de7ana bessiyaakko tamaarissa; yaatikko, i cimidikka hegaa aggenna. 7Duree hiyyeesaa haarees; tal77i ekkidaagee tal77iyau immidaagau aille gidees. 8Nagaraa zeriya urai waayiyaa cakkees; harata i tuggayiyo tuggaikka attees. 9Keha asi ba qumaappe hiyyeesau coo immiyo gishshau anjjettana. 10Qilliicciya asa diggarggikko, palamai, ooshshainne cashshai kichchana. 11Neeni wozanaa geeshshatettaanne kehaa haasayaa dosikko, kawoi nenaara dabbotees. 12GODAI tumaa naagees; shin worddanchchatu qaalaa i aatti yeggees. 13Azalla asi, "Taani kare kiyikko, gaammoi tana maana; tana ogiyan asi worana" yaagees. 14SHaaramuxa maccaasee doonai ciimma ollaa mala; GODAI hanqqettido uri a giddon kunddees. 15Na7a wozanaa azallatettai baqqi oiqqees; shin qaixaariyan qaxxayiyoogee appe haassees. 16Baayyo aquwaa gujjana giidi, hiyyeesaa naaqqiyaageenne duriyaassi imuwaa immiyaagee naa77aikka hiyyeesana. 17Ne haittaa haa yeggada, aadhdhida eranchchai odiyoobaa siya; ne wozanaakka ta eraakko zaara. 18Aissi giikko, eta ne wozanan wottikkonne ne doonankka eta ubbaa hassayikko, neeni ufaittana. 19Ne ammanoi GODAN gidana mala, taani nena - ee nena - hachchi tamaarissaas. 20Taani neessi zoreenne eratettai de7iyo hasttamu leemisota xaafoohoo! 21Nena kiittidaagaayyo neeni likke zaaruwaa zaarana mala, taani nena tumatettaa tamaarissaas. 22Hiyyeesatussi aibinne bainna gishshau, etabaa bonqqoppa; shilootankka metootanchchatu maataa xaissoppa. 23Aissi giikko, GODAI eta gishshaa mootettana; eta bonqqidaageetakka i bonqqana. 24Hanqqettiya uraara laggetoppa; hanqqettanau eesotiya uraarakka zuppetoppa. 25Neeni a hanuwaa meezetikko, guyyeppe agganau danddayakka. 26Asassi aco ta qanxxana gaada waase geloppa. 27Neeni qanxxiyoobi xayikko, ne zin77iyo hiixai attennan, neessi de7iyaabai ubbai ekettana. 28Ne maizza aawati tokkido beni zawaa shoddoppa. 29Ba oosuwaa cinccatettan oottiya asa be7adii? I kawotussi ootteesippe attin, coo asatussi oottenna.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\