Proverbs 24

1Ta na7au, iita asatu mala gidarkkinaashsha gooppa; etaara dabbotanaukka amottoppa; 2aissi giikko, eti ubbatoo makkalabaa maqettoosona; bantta inxxarssan genebaa haasayoosona. 3Keettai aadhdhida eratettan keexettees; akeekankka minnees. 4Erai de7ikko, qol77oi al77obaaninne lo77oban ubban kumees. 5Wozannaama urau gita wolqqai de7ees; eranchcha asikka minotettaa gujjees. 6Neeni olau kiyanaappe kasetada halchchuwaa halchchana koshshees; daro zoriyaageetu zoriyan xoonoi beettees. 7Eeyyai aadhdhida eratettaa akeekanau danddayenna; au yaa7ankka odiyoobi aibinne baawa. 8Iitaa oottanau halchchiya urai genanchcha geetettana. 9Eeyyatettaa qofai nagara; asai qilliicciyaagaa ixxees. 10Neeni metuwaa gallassi laafikko, ne wolqqai guutta giyoogaa. 11Haiqqanau bessennan, haiquwau pirddidi efiyoogeeta ashsha; worana haniyo wode co77u gaada xeelloppa. 12Neeni, "Nuuni hagaa eribookko" yaagikko, wozanaa eriyaagee i be7ennee? Ne de7uwaa naagiyaagee erennee? Asa ubbau a oosuwaa oosuwaadan zaarennee? 13Ta na7au, eessaa ma; eessai lo77o. Eessaa ililoi manggaagan mal77ees. 14Aadhdhida eratettaikka hegaa mala; i ne shemppuwau mal77o gidiyoogaa era. Neeni a demmiyaabaa gidikko, sinttaara yaana kehai neessa; neeni ekkana gaada ufaissan naagiyoobaikka xayenna. 15Xilluwaa keettaanne aquwaa bonqqanau qoppiya iita asadan hanoppa. 16Xillo asi laapputoo kunddikkokka denddees; shin iitati metuwan xayana. 17Ne morkkee kunddiyo wode ufaittoppa; i xubettiyo wodekka, "Hashshu!" gooppa. 18Neeni ufaittikko, GODAI hegaa be7idi ufaittenna; a hanqqettiyoogaakka aggiigana. 19Iitaa oottiyaageetu gishshau hirggoppa; eta mala gidarkkinaashsha gooppa. 20Aissi giikko, iita urau sinttaara yaana kehi baawa; iitatu xomppeekka to7ana. 21Ta na7au, GODAAYYOONNE kawuwaayyoo yayya; etayyo makkaliyaageetuurakka zuppetoppa. 22Aissi giikko, hegaa mala asata qoppenna metoi gakkees; kawuwaappenne GODAAPPE yaana metuwaa oonee eriyai? 23Aadhdhida eranchchati gujjidikka hagaadan yaagidosona: Pirddiiddi maaddiyoogee lo77o gidenna. 24Mooranchchaa, "Neeni moorabaakka" yaagiya daannaa asai qanggana; kawotettatikka a ixxana. 25Mooranchchaa qaxxayiyaageeti keehi nashettananne anjjettana. 26Suure zaaruwaa zaariyoogee dabbotau malaata mala. 27Kasetada ne gadiyaa ootta; kattaakka zera; hegaappe guyyiyan, ne keettaa keexxa. 28Ne shooruwaa bolli gaasoi bainnan markkattoppa; ne doonankka cimmoppa. 29"I tau oottidoogaadan, taani au oottana; taani au a oosuwaa kushiyaa zaarana" yaagoppa. 30Taani issi gallassi, issi azallanne akeekai paccido bitaniyaa gaden de7iya woiniyaa turaa giddoora kanttaas. 31Kanttiyo wode, agunttainne sharafai goozi wottiis; yuushuwan de7iya shuchchaa gimbbeekka qolettiichchiis. 32Taani a be7ido wode, qoppaas; taani be7idoogaappe timirttiyaa tamaaraas. 33Neeni guuttaa liphphi ga; guuttaa xiskka; ne kushiyaakka shiishshada guuttaa shemppa ekka. 34Hegaappe guyyiyan, hiyyeesatettai panggadan yaana; pacaikka ola miishshaa oiqqida asadan puttu gaana.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\