Proverbs 29

1Daroton seerin ixxidi, morgge zozzida urai hassayennan meqqana; he urau paxoikka baawa. 2Xillo asati sunttettiyo wode asai ufaittees; shin iitati biittaa haariyo wode asai oolees. 3Aadhdhida eraa dosiya asi ba aawaa ufaissees; shin shaaramuxa maccaasatu heeran yuuyiya asi ba miishshaa wurssees. 4Tumaa pirddiya kawoi ba kawotettaa woppu oottees; shin mattaaye maanau yiiqetiyaagee ba kawotettaa bashshees. 5Ba shooruwaa sabbidi haasayiya urai, a tohuwaassi gitiyaa yeggees. 6Iita asi gitee oiqqiyoogaadan, ba nagaran oiqettees; shin xillo asi ufaittanaunne yexxanau danddayees. 7Xillo asi hiyyeesaa maataa erees; shin iita asi hegaa mala eraa mulekka erenna. 8Qilliicciyaageeti kataman ooshshaa denttoosona; shin aadhdhida eranchcha asati hanqquwaa gabbissoosona. 9Aadhdhida eranchcha asi eeyya asa pirdda keettaa efiikko, eeyyai hanqqetteesinne qirees; au yaatobare saroi xayees. 10Suutta gussanau jaamiya asati suure asa ixxoosona; qassi xillo asakka woranau koyoosona. 11Eeyya asi ba hanqquwaa yeddi bessees; shin aadhdhida era asi ba hanqquwaa mittees. 12Issi sunttettida urai worddo odo ekkikko, a oosanchchati ubbai iita kiyoosona. 13Hiyyeesinne asa naaqqiya asi issibaa koxxoosona; eta naa77aa aifiyaakka GODAI xeelissees. 14Issi kawoi hiyyeesassi suure pirddikko, i ba kawotettan gam77ana. 15Qaixaareenne seeri naatussi aadhdhida eraa immees; shin yedan diccida na7i ba aayyiyo kaushshees. 16Iita asati dariyo wode, nagarai darees; shin xilloti eta kunddettaa be7ana. 17Ne na7aa seera; yaatikko, i nena saruwaa diggenna; i nena ufaissana. 18GODAI kaalettiyo kaaletuwaa ekkenna deree yeda; shin higgiyaa naagiya uri anjjettidaagaa. 19Ashkkari coo odo xalaalan seeretti erenna; odoi au geliyaakkokka i azazettenna. 20Eesuwan eesuwan haasayiya uraa be7a eraishsha? Appe eeyya uraassi sinttanau daro ufaissai de7ees. 21Ne ashkkaraassi naatettan doommin, i koyiyoobaa ubbaa ayyo imma meezeyikko, issi gallassi neeyyo de7iyaabaa ubbaa ekkanau i kajjeelanaagee attenna. 22Hanqqettiya asi ooshshaa denttettees; elle yiillotiya asi daro nagaraa oottees. 23Otoroi asa kaushshees; shin ziqqi giya ayyaanai de7iyo asi bonchchettees. 24Kaisoora shaakkiya uri bana ixxiya asa; i dabaaban tumaa odikkokka qaxxayettees; tumaa odana xayikko qassi, GODAI a qaxxayana. 25Asassi yayyiyoobi he aawussi pire gidees; shin GODAN ammanettiya asi saro de7ees. 26Daroti sunttatettai de7iyo asata auddashoosona; shin suure pirddai GODAA achchappe beettees. 27Xilloti nagaranchchata shenetoosona; nagaranchchatikka suure uraa shenetoosona.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\