Proverbs 4

1Ta naatoo, intte aawaa zoriyaa siyite; loitti ezggite; yaatikko, intte akeekana. 2Taani intteyyo lo77o timirttiyaa immiyo gishshau, ta timirttiyaa yeggoppite. 3Taani ta huuphenkka ta aawaassi na7a; ta aayeessikka a siiqiyo mexi issi na7a. 4Ta aawai tana tamaarissiiddi, hagaadan yaagiis; "Taani odiyoogee neeyyo gelo; ta azazuwaa naaga; yaatikko, neeni paxa de7ana. 5Aadhdhida eratettaanne akeekaa demmanau minna; taani neeyyo odidobaa dogoppa; ta qaalaappe kiyoppa. 6Aadhdhida eratettaayyo zokkuwaa zaaroppa; aissi giikko, i nena ashshana; a siiqa; siiqikko i nena naagana. 7Aadhdhida eratettai ubbaappe aadhdhiyo gishshau, aadhdhida eratettaa demma. Akeekai ne aquwaa ubbaa wurssi ekkikkokka a demma. 8Neeni a bonchcha; ikka nena xoqqu xoqqu oottana; neeni a oiqqikko, i nena bonchchana. 9I ne huuphiyan sabaa akiliiliyaa wottana; bonchcho kallachchaakka immana" yaagiis. 10Ta na7au, siya; taani giyoogaakka ekka; ne bareekka aduqqana. 11Taani nena aadhdhida eratettaa ogiyaa kaalettana; suure loossuwaarakka efaana. 12Neeni hemettiyo wode, ne hemettiyoosan xubbiyaabi de7enna; woxxikkokka xubettakka. 13Tamaaridoogaa hassaya; timirttee neeyyo de7o gidido gishshau, loitta naaga; yeddoppa. 14Nagaranchchatu ogiyaa yedhdhoppa; iita asatu ogiyankka hemettoppa; 15appe haakka; an hemettoppa; appe guyye simma; yaatada ne ogiyan ba. 16Aissi giikko, eti iitabaa oottana gakkanaashin, xiskkanau danddayokkona; eti asa xubbennan eta xiskkoi efeenna. 17Eti nagaraa oittadan moosona; sugettaa oosuwaakka ushshadan uyoosona. 18Xillotu ogee gallassai seetana gakkanaashin, gujji gujji poo7iya maallado xalqqiyaa mala. 19SHin nagaranchchatu ogee sakkanaa xumaa mala; eti aibin xubettiyaakkokka erokkona. 20Ta na7au, taani yootiyoogaa siya; taani odiyoogaakka loittada ezgga. 21Taani odidobati ne baazzaappe deshoppona; eta ne wozanan wotta. 22Aissi giikko, etabai geliyo asau ubbau eti de7uwaa immoosona; eta bollaukka payyatettaa immoosona. 23Ubbabaappekka ne wozanaa minttada naaga; aissi giikko, de7oi appe pulttees. 24Ne doonaappe gene haasayaa digga; wordduwaa haasayiyaageetu achchappekka kichcha. 25Sitti gaada sinttau xeella; ne aifee ne sinttan de7iyaabaa tishshi oottidi xeello. 26Ne gediyaassi ogiyaa salallissa; suure oge xalaalan hemetta. 27Suure ogiyaappe ushachchi haddirssi baqqoppa; ne tohoi iitasaa beennaadan naaga.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\