Proverbs 7

1Ta na7au, ta qaalaa naaga; ta azazuwaakka baloppa. 2Neeyyo paxa de7anau ta azaziyoogaa ootta; ta timirttiyaakka ne aifiyaa buluwaadan naaga. 3Hassayissiyaabaadan eta ne biradhdhetun qachcha; ne wozanankka xaafa. 4Aadhdhida eratettaa ne michchidan, akeekaakka ne mata dabbodan xeella. 5Eti nena shaaramuxiya maccaaseeppenne ba qaalan cimmiya azina machchippe naagana. 6Issi gallassi taani ta keettaa maskkootiyaara kare xeellaas; 7xeellada wozanaa kunttibeenna wodalla naata be7aas. Eta giddoppe issoi keehi eeyya. 8He wodallai ogiyaara biidi, issi shaaramuxa maccaasee keettaa mataara kanttiis; i soo efiya ogiyaakko pinnidi, i keettaa heeran hemettees. 9He wode sa7ai qammanau lankkilankkees. 10Hegaappe guyyiyan, maccaasiyaa a demmaasu. A shaaramuxa gidiyoogaa i maayoi erissees. A asaa cimmanau halchchada kiyaasu. 11A xalanne yeelli bainna maccaasa; son woppu gaada uttukku. 12A issitoo ogiyan, issitoo giyan, dabaaba ubban eqqada naagausu. 13A he na7aa qoommada yeraasu; a a aifiyaa tishshi ootta xeellaidda hagaadan yaagaasu; 14"Taani ta yarshshuwaa yarshshada, ta shiiquwaa ha77i gatta simmais. 15Yaatada nena xomoosanau kiyaas; nena keehi koyaas; ha77i simmi demmaas. 16Taani Gibxxeppe yiida, alleequwaara de7iya anssollaakka ta hiixan yeggaas. 17Taani karbbiyaa, almmuniyaanne qarafaa geetettiya sawotuppe kessido shittuwaa ta hiixan caccafaas. 18Haaya; ane wonttana gakkanaashin siiquwaa aloos; qoomettidikka ufaittoos; 19aissi giikko, ta keettaawai son de7enna; haahosaa manddara biis. 20Biiddi miishshaa qarcciitaa kuntti ekkidi biido gishshau, aginai goobanan uttennan soo simmenna" yaagaasu. 21Yaagada ba mal77o haasayan a sheleeshshaasu; ba liiqo inxxarssan cimmaasu. 22Yaatin, sohuwaarakka i o kaallidi, bi aggiis. Boorai shukkiyoosaa laagettiyoogaadan, gaarai eesotidi piriyan geliyoogaadan, 23gelin zubbee a wozanaa caddiyoogaadan haniis. Gitiyaa giddo gelida kafo milatiis. Hagee ubbai au a shemppuwaa maanau haniyoogaa eribeenna. 24Ta na7au, ane ha77i siya; ta doonaappe kiyiya qaalaakka ezgga. 25Ne qofai he maccaaseera booppo; i ogiyan gelada xayoppa. 26A caddada olidoogeeti unddenna; a woridoogeetikka keehi daro. 27I soi duufuwaakko efiya badaasa oge; he ogee duge haiquwaa geessuwau kaalettees.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\