Proverbs 9

1Aadhdhida eratettiyaa ba keettaa keexxausu; keexxaidda he keettau laappun tuussata essaasu. 2A ba giigissiyo gibiraayyo modhdho mehiyaa shukkaasu; woiniyaa eessaakka agada giigissaasu. Giigissada maaddaa sinttau aattaasu. 3Yaatada asaa xeesanau ba ashkkarata kiittaasu. Kiittin ashkkarati katamaassi xoqqa sohuwan eqqidi, 4"Inttenoo, eri paccidoogeetoo hagaa gelite!" yaagidosona. Eeyyatakka a hagaadan yaagaasu; 5"Haa yiite; yiidi ta qumaa miite; taani agido woiniyaa eessaakka uyite! 6Eeyyatettaa aggidi, shemppoora paxa de7ite; akeekaa ogiyan hemettite" yaagausu. 7Qilliicciya uraa seeriya asi bau cashshaa ekkees; iita uraa zoriyaageekka bau qohettees. 8Qilliicciya uraa zoroppa; zorikko i nena ixxana. Aadhdhida eranchcha uraa zora; zorikko i nena siiqana. 9Aadhdhida eranchcha uraa tamaarissa; yaatikko, i kaseegaappekka aadhdhida eranchcha gidana. Xillo uraakka tamaarissa; yaatikko i eraa gujjana. 10Aadhdhida eratettaassi doomettai GODAASSI yayyiyoogaa; Geeshsha GODAA eriyoogee akeekiyoogaa. 11Tanan aadhdhida eratettan laittai darana; ne bareekka aduqqana. 12Neeni aadhdhida eranchcha gidikko, ne huuphiyau go7ettaasa. Neeni qilliicciyaagaa gidikkokka, ne huuphiyau qohettaasa. 13Issi Eeyyo giyo maccaasiyaa wocama darausu; iyyo yeelli baawa; a ainne erukku. 14A ba karen, woikko katamaassi xoqqa sohuwan oidiyan uttausu. 15Uttada suure bantta ogiyaa oiqqidi biya asaa xeesausu; xeesada, 16"Inttenoo, eri paccidoogeetoo, taakko haa yiite" yaagausu. Akeeki bainnaagaakka, 17"Wuuqqidi uyiyo haattai mal77ees; geeman miyo qumaikka pashkkissees" yaagausu. 18SHin haiqqida asai yan de7iyoogaa, i imattatikka hirkkin, duufo giddon de7iyoogaa i erenna.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\