Psalm 1

1Iitatu zoriyan beennaagee, woikko nagaranchchatu ogiyan eqqennaagee, qilliicciyaageetu shiiquwan uttennaagee heegee anjjettidaagaa. 2SHin GODAA higgiyan i ufaittees; a higgiyaa gallassinne qammi qoppees. 3Hegee goggiya haattaa xaphuwan tokettidi, aifiyoo aginan aifiya, ba haittaakka qoqqofenna mittaa mala. I oottiyo ubbai au hanees. 4SHin iitati hegaa mala gidokkona; carkkoi pitti efiyo suullaa mala. 5Hegaa gishshau, iitatu bolli GODAI pirddana; nagaranchchatikka xillotu yaa7an eqqokkona. 6Aissi giikko, GODAI xillotu ogiyaa erees; shin iitatu ogee xayana.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\