Psalm 10

1Abeet GODAU, aissi haakkada eqqai? Metuwaa wodiyan aissi neeni geemmai? 2Ba otoruwan iita asi hiyyeesaa shankkatees. Eti bantta pala maqquwan banttau oiqettidosona. 3He iitai ba wozanaa iita amuwan ceeqettees; yorai GODAA qanggeesinne kaddees. 4Iitai ba otoruwan Xoossaa koyenna; ba qofa ubbankka Xoossaa ainne wudenna. 5Ubbabai au mule wodekka kumees; i otoruwaa meexxees. Ne higgee ayyo gelenna; ba morkketu bollan i qilliiccees. 6Ba wozanan i, "Tana aibinne qaattenna. Tana mulekka metoi gakkenna" yaagidi qoppees. 7A doonan qanggettai, worddoinne manddettai kumiis. Ba inxxarssan genebaanne iitabaa haasayanau eesotees. 8Heeran qosettiyoosan i zuggidi uttees. Ba woriyoogaa woranau qosetti naagiiddi, wolqqi bainna ashkketa xeellees. 9Ba qosettiyoosan geemmidi, hiyyeesa oiqqanau gaammuwaagaadan zuggees. I hiyyeesaa oiqqidi, ba piriyan goochchidi efees. 10Yaatin, wolqqi bainna hiyyeesai bikillettees; nippi geesinne he minuwan xoonettees. 11I ba wozanan, "Xoossai tana dogiichchiis. Ba som77uwaa taappe genttiichchiis; mulekka i be7enna" yaagees. 12Abeet GODAU, dendda. Xoossau, ne kushiyaa xoqqu oottada dentta; hiyyeesaa dogoppa. 13Nagaranchcha urai ba wozanan Xoossaa aissi karii? Ba qofankka, "Xoossai tana qaxxayenna" aissi yaagii? 14SHin Xoossau, neeni tumukka be7aasa; metuwaakka waayiyaakka xeellaasa. Neeni ubba wode nuna maaddanaassi giiga uttadasa. Aawai bainnaageeta neeni maaddiyo gishshau, hiyyeesai woikko qohettidaagee neeni maaddanaadan bana neeyyo sheedhdho. 15Nagaranchchatunne iita asatu wolqqaa neeni wurssa. Wurssada naa77antto eta giddon iitatetti beettennan aggana gakkanaassi eta qaxxaya. 16GODAI meri merinau kawotidi de7ees; kawotettati a biittaappe xayana. 17Abeet GODAU, neeni banttana ziqqissiyaageetu amuwaa siyaasa. Neeni eta minttettaasa. 18Aawi bainnaageetanne un77ettidaageeta morggiyaa oiqqada, asi biittappe merettidaagee, simmi mulekka eta yashissenna mala, eta waasuwaa siyaasa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\