Psalm 100

1Sa7an de7iya asau ubbau, GODAAYYO intte qaalaa xoqqu oottidi yexxite. 2GODAAYYO ufaissan goinnite; ufaissa yettaara a sintti shiiqite. 3GODAI Xoossaa gidiyoogaa erite; nuna medhdhidaagee a; nuuni aageeta. Nuuni a asatanne a qooruwan de7iya dorssata. 4A penggiyaa galataara, a Beeta Maqidasiyaa sabaara gelite; a galatitenne a sunttaa sabbite. 5Aissi giikko, GODAI keha. Aggenna a siiqoi merinaassa; i yeletaappe yeletaa gakkanaassi ammanettiyaagaa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\