Psalm 101

1Taani aggenna siiquwaabaanne xillo pirddaabaa yexxana; abeet GODAU, taani neeyyo yexxana. 2Taani suure ogiyaabaa qoppana. Neeni taakko aude yuutee? Taani ta keettan suuretettan hemettana. 3Taani ta aifiyan pokkobaa xeellikke. Xoossaappe wora simmida asatu oosuwaa ixxais; eti mulekka tanaara gidokkona. 4Wozanaa geellatettai taappe haakkana; iitatettaa taani erikke. 5Geeman ba shooruwaa zigiriyaagaa taani sirphphi oottana. Otorettiyaanne ayyiya asa taani danddayikke. 6Eti tanaara de7ana mala, biittaa bolli de7iya ammanettiyaageeta taani keha aifiyan xeellais. Suuretettan hemettiya asi taayyo kiitettana. 7Cimmiyaagee ta keettan de7enna; wordduwaa haasayiyaagee ta sinttan gam77enna. 8Biittan de7iya iita asaa ubbaa taani hachchi hachchi xaissana; iitaa oottiyaageeta ubbaa taani GODAA katamaappe xoqollana.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\