Psalm 102

1Abeet GODAU, ta woosaa siya; ta waasoi neekko gakko. 2Ta waayiyaa gallassi ne som77uwaa taappe genttoppa. Ne haittaa taakko yegga; taani neeyyo waassiyo wode, taayyo eesuwan alla. 3Aissi giikko, ta laittai cuwaadan xayees; ta asatettaikka tamaa bonqquwaadan eexxees. 4Taani shoci yeggido mela maataadan hanaas; qumaikka taayyo meetettenna. 5Taani ta qaalaa xoqqu oottada oolais; ta gogai meqettaara ohettiis. 6Taani bazzon de7iya ankko mala, woikko qoqqofettida keettan de7iya gutto mala. 7Taani zin77in, xiskkoi yeenna; taani keettaa huuphiyan barkka uttida kafo mala. 8Ta morkketi gallassa ubban tana cayoosona; tana qilliicciyaageeti ta sunttan qanggoosona. 9Ne hanqquwaanne ne yiilluwaa gishshau, taani bidinttaa qumadan mais; qassi ta afuttaa ta ushshaara walakkais. Neeni tana pude denttada, wora oladasa. 11Ta de7o laittai omarssa kuwaa mala; taani maataadan melais. 12SHin abeet GODAU, neeni kawotaa araatan merinaayyo uttadasa; ne sunttaikka yeletaappe yeletaa gakkanaassi hassayettana. 13Neeni denddada, Xiyoonessi qarettana; aissi giikko, neeni a maariyo wodee gakkiis; hagee neeni doorido wodiyaa. 14I qolettidaagaa gidikkokka, ne ashkkarati a siiqoosona. I moorettidaagaa gidikkokka, eti ayyo qarettoosona. 15Kawotettati GODAA sunttaayyo yayyana; sa7aa kawoti ubbai a anggaayyo dagammana. 16Aissi giikko, GODAI Xiyoone zaaretti keexxidi, i ba gitatettaa bessana. 17I hiyyeesatu woosaa siyana; eta watiwatuwaa karenna. 18Biron yelettana asati GODAA galatana mala, hagee yiya yeletaayyo xaafetto. 19GODAI xoqqan de7iya ba geeshsha sohuwaappe duge xeelliis; i saluwaappe duge sa7aa dereqqiis. 20Hegeenne, qashettida asatu ooliyaa siyanaassanne haiquwaassi pirddettida asata birshshanaassa. 21Hegaa gishshau, GODAA sunttai Xiyoonen odettananne a galatai Yerusalaamen awaajettana. 22Deretettainne kawotettai issippe shiiqidi, GODAAYYO he wode goinnana. 23I taani yelagatettan de7ishin, ta wolqqaa ixissiis; ta bariyaa qanttiis. 24Yaatin, taani, "Abeet ta Xoossau, taani de7uwaa biron giddottishin, tana ekkoppa" yaagais. Abeet GODAU, neeni yeletaappe yeletaa gakkanaassi de7aasa. 25Neeni beni sa7aa medhdhadasa; saloikka ne kushe ooso. 26Hegeeti ubbai xayana; shin neeni de7ana; eti ubbaikka afaladan wurana. Neeni eta curqqa afaladan laammana; etikka aadhdhana. 27SHin neeni nenakka; ne laittai mule wurenna. 28Nuuni ne ashkkarata; nu naati sarotettan de7ana. Eta zerettaikka ne sinttan minnidi eqqana.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\