Psalm 103

1Tanooshsho, GODAA galata! Ta kumetta asatettau, a geeshsha sunttaa galata. 2Tanooshsho, GODAA galata! I neeyyo oottido kehatettaa ubbaa dogoppa. 3I ta nagaraa ubbaa atto gees; i ta harggiyaa ubbaappe tana pattees. 4I tana duufuwan gelennaadan ashshees; aggenna siiquwaaninne maarotan tana anjjees. 5Argganttaadan taani yelagana mala, i ta de7o ubban tana lo77obaa kalissees. 6GODAI naaqettidaageetussi xillobaa ootteesinne suure pirddees. 7I ba ogiyaa Muusa, ba oosuwaa Israa7eela asata erissiis. 8GODAI qarettiyaagaanne maariyaagaa; i hanqqettanau eesotennaagaanne aggenna siiqoi dariyoogaa. 9I ubbatoo seerenna; merinau hanqqettenna. 10I nuna nu nagaraadan oottenna; nu iitatettaadan nuuyyo zaarenna. 11Saloi sa7aappe xoqqiyoogaadan, GODAAYYO yayyiyaageetuyyo aggenna a siiqoi gita. 12Awai mokkiyoosaappe awai wulliyoosai haakkiyoogaadan, hegaadankka GODAI nu mooruwaa nuuppe haassees. 13Aawai ba naatuyyo qarettiyoogaadan, hegaadankka GODAI baassi yayyiyaageetuyyo qarettees. 14Aissi giikko, nuuni aibippe merettidaakkonne i erees; nuuni biitta gidiyoogaa i akeekees. 15Asa gidikko, a de7oi maataa mala; i bazzo ciishshaadan ciyyees; 16ciyyidi, carkkoi a bolli carkkin xayi aggees; i naa77antto mulekka beettenna. 17SHin GODAAYYO yayyiyaageetuyyo aggenna a siiqoi merinaappe merinaa gakkanaassa. A xillotettainne naatu naata gakkanaassa. 18A maachchaa naagiyaageetussanne a azazuwaa polanau hassayiyaageetussa. 19GODAI salotun ba kawotaa araataa essiis; a kawotettai ubbaa haarees. 20Inttenoo, a kiitanchchatoo, a azazuwaa poliya wolqqaamatoo, i giyoobaa ezggiyaageetoo, GODAA galatite! 21Inttenoo saluwan de7iya minotoo, a sheniyaa oottiya ashkkaratoo, GODAA galatite! 22Inttenoo, i haariyo soho ubban de7iya meretatoo, ubbaikka GODAA galatite! Tanooshsho, GODAA galata!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\