Psalm 104

1Tanooshsho, GODAA galata! Abeet GODAU ta Xoossau, neeni ai keena gitee! Neeni bonchchuwaanne anggaa maayadasa. 2Poo7uwaa afaladan quuttadasa. Neeni saluwaa dunkkaaniyaadan toladasa. 3Ne keettaa saluwaa gufanttuwaa bollan keexxaasa. SHaaraa para gaare kessaasa; carkkuwaa qefiyan toggaasa. 4Neeni carkkota ne kiitanchcha, tamaa lacuwaakka ne ashkkara kessaasa. 5Neeni sa7aa a baasuwaa bolli essadasa; i meri merinaukka qaaxxenna. 6Gita abbai biittaa bollan afaladan micettiis; haattai gita dereta kammiis. 7SHin ne godatuwan haattati baqatidosona; ne azazuwaa siyidi, eesotidosona. 8Eti wogga deretuppe duge zanggaaraa, neeni etau bazzido sohuwaa goggidosona. 9Haattati simmidi biittaa kammennaadan, eti aadhdhanau danddayenna zawaa essadasa. 10Neeni pulttota zanggaaran pulttissaasa; eta haattai deretu gidduwaara goggees. 11Goggiyaagaappe bazzo do7ati ubbai uyoosona; dembbaa hareti bantta saamuwaa appe aloosona. 12Saluwaa kafoti he haattaa matan bantta keettaa keexxidi, tashiyaa giddon yexxoosona. 13Neeni gita deretu bollan saluwaappe iraa bukissaasa; biittaikka ne anjjuwan kumees. 14Neeni mehiyaassi maataa, asaassi kattaa mokissaasa. Hegeenne, asai biittaa oottidi, biittaappe kattaa, asaa wozanaa ufaissiya woiniyaa, som77uwaa shicissiya zaitiyaanne wolqqaa kunttiya qumaa mokissanaassa. 16GODAA mittati, i tokkido Liibaanoosa zigati, daro iraa uyoosona. 17Etan kafoti bantta keettaa kexxoosona; qoolletikka xiiddaa bolli keexxidi de7oosona. 18Xoqqa deretu bollan gaarati de7oosona; qassi guppalleti shuchchaa kooppuwan qosettoosona. 19Wodiyaa qoodaa erissana mala, neeni aginaa medhdhadasa. Awai ba wulliyo wodiyaa erees. 20Neeni qammaa medhdhadasa; xuman do7a ubbai kiyees. 21Wodala gaammoti shankkatiiddi gudoosona; eti banttau miyoobaa Xoossaappe koyoosona. 22Awai mokkiyo wode, guyye simmidi bantta geessuwan zin77oosona. 23He wode asai ba oosuwaayyo kiyees; sa7ai qammana gakkanaassi oottees. 24Abeet GODAU, ne oosoi ai keena daroo! Ne aadhdhida eratettan neeni eta ubbaa medhdhadasa; sa7ai neeni medhdhidoban kumiis. 25Abbai hinin hegeehoo; i gitanne aaho; qoodai bainna qaaxxiya meretatun, gitatuuninne guuttatun kumidi de7ees. 26Hegaa bollan markkabeti boosona; qassi neeni medhdhido Lewaataana giyo miimminttee an kaa7ees. 27Neeni eta koshshiyo wodiyan etau qumaa immana mala, eti ubbai nena xeelloosona. 28Neeni etau immin, eti maxoosona; neeni ne kushiyaappe yeggin, eti lo77obaa kalloosona. 29Neeni ne som77uwaa genttiyo wode dagammoosona. Ne shemppuwaa neeni ekkiyo wode haiqqidi, bantta biittau simmoosona. 30SHin neeni ne shemppuwaa kiittiyo wode, harati merettoosona; biittaanne ooraxissaasa. 31GODAA bonchchoi merinau de7o; GODAI ba oosuwan ufaitto. 32I biittaa xeellin, biittai qaaxxees; qassi i dereta bochchin, dereti cuwattoosona. 33Taani ta de7o ubban GODAAYYO yexxana; taani paxa de7ido keenan ubban ta Xoossaa sabbana. 34Taani GODAN ufaittiyo gishshau, ta qofai a dosisso. 35Nagaranchchati biittaappe xayona; hagaappe sinttau iitati de7oppona. Tanooshsho, GODAA galata! GODAA galatite!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\