Psalm 105

1GODAA galatite; a sunttaa xeesite. I oottidobaa kawotettatu gidduwan erissite. 2A sabbite; galata yettaa au yexxite. A maalaalissiya oosuwaa ubbabaa yootite. 3A geeshsha sunttan ceeqettite; GODAA koyiyaageetu wozanati ufaittona. 4GODAANNE a wolqqaa xomoosite; ubbatoo a sinttaa koyite. 5Inttenoo, a ashkkaraa Abrahaama zerettatoo, doorettida Yaaqooba naatoo, i oottido maalaalissiyaabaa, a malaataanne i pirddido pirddaa hassayite. 7I GODAA nu Xoossaa; a pirddaikka sa7aa ubbaa bollaana. 8I ba maachchaa merinaassi, ba azazido qaalaa sha7u yeletaa gakkanaassi naagees. 9Hegeenne, i Abrahaamaara maacettido maachchaa, Yisaaqassi caaqqido maachchaa, 10Yaaqoobassi woga, Israa7eelassikka merinaa maachcha oottidi minttidoogaa. 11Hagaadan yaagiis; "Neeyyo Kanaane biittaa immana; i ne zerettatuyyo laata gidana" yaagiis. 12Xoossaa asati qoodan qii guuttanne Kanaane biittan bete gididi de7iyo wode, 13issi deriyaappe hara deriyaa, issi kawotettaappe hara kawotettaa yuuyidosona. 14Xoossai eta ooninne naaqqanau immibeenna; eta gishshau kawota seeriiddi, 15"Taani tiyidoogeeta bochchoppite; ta hananabaa yootiyaageeta qohoppite" yaagiis. 16GODAI Kanaane biittan koshaa yeddidi, eta kattaa ubbaa xaissiis. 17SHin i ba asaa ashshanau, issi bitaniyaa Gibxxe kiittiis; he bitanee aille gididi baizettida Yooseefa. 18A gedeti biratan qashettidosona; a qooriyankka sanssalatai aadhdhiis. 19I kase yootidoogee tumattana gakkanaassi, GODAA qaalai a paacciis. 20Gibxxe kawoi, dereta haariyaagee kiittidi, a qasho keettaappe kessiis. 21Inne a ba keettau godaa oottiisinne baayyo waanna halaqata azazana malanne ba cimata zorana mala, baayyo de7iyaabaa ubbaa bolli sunttiis. 23Hegaappe guyyiyan, Yaaqoobinne a keettaa asai Gibxxe geliis; he biittan bete gididi de7iis. 24GODAI ba asaa daro corayiis; eta morkketuppe eta aattidi minttiis. 25I Gibxxe asai ba asaa ixxanaadaaninne ba ashkkarata cimmanaadan oottiis. 26Hegaappe guyyiyan, ba ashkkaraa Muusanne ba doorido Aaroona etakko kiittiis. 27Eti Gibxxe asatu sinttan Xoossaa malaataa, eta biittan oorattabaa oottidosona. 28GODAI xumaa kiittidi, he biittaa xumissiis; shin Gibxxe asati a azazuwaa ixxisi giidosona. 29Eta haattaa suuttau laammidi, moleta ubbaa woriis. 30Eta biittaa ubbaa, kawuwaa keettaakka shodhdhee kumiis. 31I azazin, udunxxeenne biinnee eta biittaa ubbaa bolli sham77isham77iis. 32Eta biittaa bollan iraa gishshaa shachchaa wolqqanttaara bukissiis. 33I eta woiniyaa turaanne balasiyaa giyo mittaa shociis; eta biittan de7iya mittaakka kinchcherettiis. 34I azazin, booleenne qoodai bainna ukkubboi kiyiis. 35Kiyidi eta biittan mokkida katta ubbaa miis; irxxabaa ubbaakka mi xaissiis. 36GODAI Gibxxe asatu soo baira naata ubbaa woriis; koiro yelettida ubbaa xaissiis. 37Hegaappe guyyiyan, i Israa7eela asaa worqqaanne biraa alleequwaara kessiis; eta giddoppe kunddidi attidai ooninne baawa. 38Gibxxe asati etau daro yayyido gishshau, eti kiyidoogaa ufaittidosona. 39GODAI eta kammanau shaaraa micciis; qamma etau poo7issanau tamaa giigissiis. 40Eti miyoobaa oichchin, kuraachcho misatiya kafota etau yeddiis; eta saluwaa qumaa kalissiis. 41I shuchchaa phalqqin, haattai pulttiis; pulttidi shaafadan bazzon goggiis. 42I ba ashkkaraa Abrahaamassi gelido geeshsha qaalaa hassayiis. 43I ba asaa ufaissan, ba dooridoogeeta ililssan kessiis. 44I etayyo dere asatu biittaa immiis; immin eti harati daafurido goshshaa laattidosona. 45Hegaa i oottidoogee eti a wogaa naaganaadaananne a higgiyaa oottanaadaana. GODAA galatite!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\