Psalm 106

1GODAA galatite! I keha gidiyo gishshaunne aggenna a siiqoi merinaagaa gidiyo gishshau, GODAA galatite. 2GODAI oottido wolqqaama oosuwaa yootanau, woikko a galataa ubbaa qonccissanau danddayiyai oonee? 3Pirddaa naagiyaageetinne ubbaton xillobaa oottiyaageeti anjjettidaageeta. 4Abeet GODAU, neeni ne asaassi kehiyo wode, tanakka qoppa; eta neeni ashshiyo wode, taayyookka alla. 5Hegeenne, ne doorido asaayyo sa7ai kehin, taani be7anaadaana, ne asaa ufaissaa taanikka ufaittanaadaananne neegeetuura issippe taanikka galatanaadaana. 6Nuuni nu aawatudan nagaraa oottida; moorobaanne iitabaa oottida. 7Nu aawati Gibxxen de7iyo wode, ne maalaalissiya oosuwaa qoppibookkona. Aggenna ne siiquwaa darotettaa eti hassayibookkona; Zo7o Abbaa lanqqiyan Ubbaappe Xoqqiya Xoossaa bolli makkalidosona. 8Gidikkokka i ba sunttaa gishshau, ba gita wolqqaa erissanau eta ashshiis. 9I Zo7o Abbaa azazin, abbai meliis; bazzuwan kaalettiyoogaadan, ciimmaa giddoora eta kaalettidi pinttiis. 10Pinttidi i eta ixxiyaageetu kushiyaappe ashshiis; morkketu kushiyaappe eta woziis. 11Eta morkketa haattai mittiis; etappe issoinne attibeenna. 12He wode Israa7eelati a qaalaa ammanidosona; a sabbidosona. 13Gidikkonne, eti i oottidoogaa sohuwaarakka dogidosona. A zoretaa naagennan bantta koyidoogaa oottidosona. 14Bazzon de7iiddi, eti qumaa daroppe amottidosona; qassi Xoossaa paaccidosona. 15Hegaadan i eti woossidoogaa immiis; shin iita harggiyaa eta giddo kiittiis. 16Asati bazzon bantta dunkkaaniyan de7iiddi, Muusanne GODAASSI dummatida ashkkaraa Aaroona qanaatido wode, 17biittai dooyettidi Daataana mittiis; Abiiraama a keetta asatuura moogiis. 18Qassi eta maabaraa giddon tamai eexxin, lacoi he iita asata xuuggiis. 19Koreba Deriyan de7iiddi, worqqaa seerissidi maraa misiliyaa medhdhidosona; medhdhidi he misiliyaayyo goinnidosona. 20Eti Xoossaa bonchchuwaa maataa miya miizzaa misiliyan laammidosona. 21Eti banttana ashshida Xoossaa dogidosona; i Gibxxen gita oosuwaa, 22Kaama biittan maalaalissiyaabaanne, Zo7o Abban, "Hoola!" giissiyaabaa oottidaagaa. 23Hegaa gishshau, Xoossai eta xaissana giis; shin xaissenna mala, a hanqquwaa zaaranau, Xoossai doorido Muusee gidduwan eqqiis. 24Hegaappe guyyiyan, eti a qaalaa ammanenna gishshau, he lo77o biittaa karidosona. 25Eti bantta dunkkaaniyaa giddon zuuzummidosonanne GODAA qaalaayyo azazettibookkona. 26Hegaa gishshau, i eta bazzon xaissanaagaa, eta zerettaa kawotettatu giddon laalanaagaanne biittan sa7an eta bete kessanaagaa ba kushiyaa denttidi caaqqiis. 28Hegaappe guyyiyan, eti Pa7ooran de7iya Ba7aala eeqaayyo goinniyaageetuura issippe gaittidosona; shemppoi bainna eeqatuyyo yarshshettida yarshshuwaa miidosona. 29Eti bantta oosuwan GODAA hanqqetissidosona; hanqqetissin eta giddon iita harggee wodhdhiis. 30SHin Piinhaasi denddidi, eta mooruwaa pirddin, iita harggee eta bollaappe kichchiis. 31Hegeenne, yeletaappe yeletaa gakkanaassi merinau ayyo xillotetta gididi qoodettiis. 32Mariiba pulttuwaa matan GODAA hanqqetissidosona; eta gaasuwan Muuse bolli metoi gakkiis. 33Aissi giikko, eti a yiilloyidosona; yiillotin Muuse doonaappe bessenna qaalai kiyiis. 34GODAI xaissite gin, eti Kanaane asata xaissibookkona. 35He palaappe, eti he asatuura geletti ehettidi, walahettidosonanne; eta de7uwaa wogaa kaallidosona. 36Xoossaa asati eta eeqaassi goinnidosona; hegeenne, etau pire gidiis. 37Eti bantta attumanne macca naata xalahetayyo yarshshidosona. 38Eti xillo suuttaa, Kanaane eeqatuyyo yarshshido bantta attumanne macca naatu suuttaa gussidosona; he suuttan biittai tuniis. 39Hegaadan eti bantta oosuwan tunidosonanne shaaramuxadan eti bantta Xoossaassi ammanettennan ixxidosona. 40Hegaa gishshau, GODAA hanqqoi a asaa bolli eexxi kiyiis; i baageeta shenetiis. 41I eta hara dere asatu kushiyan aattidi immiis; eta ixxidaageeti eta haaridosona. 42Eta morkketi eta naaqqidosonanne bantta sheniyan aissidosona. 43I eta daroto ashshiis; shin eti makkalaayyo gixxidi kiyidosona; bantta nagaraa gaasuwan xayidosona. 44Gidikkonne, i eti waassido waasuwaa siyidi, eta waayiyaa qoppiis. 45I eta gishshau, ba maachchaa hassayiis; aggenna ba siiquwaa daruwaadan eta maariis. 46Eta omooddida ubbai etau qarettanaadan oottiis. 47Abeet GODAU, nu Xoossau, nuna ashsha. Nuuni ne geeshsha sunttaa galatanaadaaninne ne bonchchuwan ceeqettanaadan, kawotettatu giddoppe nuna shiishsha. 48GODAI, Israa7eela Xoossai merinaappe merinaa gakkanaayyo galatetto! Asai ubbai, "Amin77i!" go. GODAA galatite!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\