Psalm 107

1GODAA galatite! Aissi giikko, i keha; aggenna a siiqoi merinaassa. 2GODAI ashshidoogeeti hegaadan giidi haasayona. Eti i eta morkketu kushiyaappe wozidoogeetanne i biittatuppe, awai mokkiyoosaappenne wulliyoosaappe, huuphessanne tohossa baggappe qoridi shiishshidoogeeta. 4Etappe issoti issoti bazzo biittan yuuyidosona. Bantta de7iyo katamaa biyo ogiyaa demmanau danddayibookkona. 5Eti namisettidosonanne saamettidosona; eti yibbaatidosona. 6Eti metootido wode, GODAAYYO waassidosona; waassin i eta eta waayiyaappe ashshiis. 7Eti de7ana katamaa gakkanaashin, i eta sitta ogiyaara kaalettiis. 8Aggenna a siiquwaayyoonne i asaassi oottido maalaalissiyaabaayyo eti GODAA galatona. 9Aissi giikko, i saamettidaageeta alees; namisettidaageetakka lo77obaa kalssees. 10Etappe issoti issoti sakkana xumaa giddon uttidosona; eti birata sanssalatan qashettidaageeta. 11Aissi giikko, eti Xoossaa qaalaayyo makkalidosonanne Ubbaappe Xoqqiya Xoossaa zoriyaa karidosona. 12Eti tugga oosuwan daafuridosona; eti kunddidosona; shin eta maaddiyaabai xayiis. 13Eti metootido wode, GODAAYYO waassidosona; waassin i eta eta waayiyaappe ashshiis. 14Sakkana xumaappekka kessiis; eti qashettido birata sanssalataakka duuttiis. 15Aggenna a siiquwaayyoonne i asaassi oottido maalaalissiyaabaayyo eti GODAA galatona. 16Aissi giikko, i nahaasiyaappe oosettida gorddiyaa menttiis; birata hiraquwaakka xukkiis. 17Etappe issoti issoti eeyya gididosona; bantta oottido nagaraa gaasuwaaninne bantta iitatettaa gaasuwan tuggatidosona. 18Eti quma ubbaa shenetidi, haiquwau matidosona. 19Eti metootido wode, GODAAYYO waassidosona; waassin i eta eta waayiyaappe ashshiis. 20I ba qaalaa kiittidi, eta pattiis; duufuwan geliyoosaappe ashshiis. 21Aggenna a siiquwaayyoonne i asaassi oottido maalaalissiyaabaayyo eti GODAA galatona. 22Eti ayyo galataa yarshshuwaa yarshshona; qassi ufaissa yettan i oottidobaa yootona. 23Etappe issoti issoti markkabiyan gita abbaa bollan biidosona. Eti he gita abbaa bolli bantta oosuwaa oottiyaageeta. 24Eti GODAA oosuwaa, i ciimmaa garssan oottido maalaalissiyaabaa be7idosona. 25I azazidi, gotiyaa denttiis; denddin abbaa dambbalai qaaxxiis. 26Qaaxxin markkabeti pude saluwaa cugudettidosona; hegaappe duge ciimmaa wodhdhidosona. He iita metoi gakkin, eta wozanai taahiis. 27Eti mattottida asadan xubettidi ganddigaaridosona; eta eraikka daalamiis. 28Eti metootido wode, GODAAYYO waassidosona; waassin i eta eta waayiyaappe ashshiis. 29I gotiyaa co77u oottiis; abbaa dambbalaakka sirphphi oottiis. 30Co77u giido gishshau, eti ufaittidosona; GODAI eta eti amottido katamaa kessiis. 31Aggenna a siiquwaayyoonne i asaassi oottido maalaalissiyaabaayyo eti GODAA galatona. 32Eti a asatu yaa7an xoqqu xoqqu oottona; qassi cimatu yaa7an a galatona. 33Hegan de7iya asatu iitatettaa gishshau, GODAI shaafata melissiis; pulttotikka goggennaadan teqqiis. Mokkiya aradda biittaakka mokkenna qa77e biittau laammiis. 35I mela bazzuwan haattai eellanaadan, qassi mela biittan pulttoi xuuqqanaadan oottiis. 36Namisettidaageeta he sohuwan wottiis; wottin eti banttau de7iyo katamaa keexxidosona. 37Eti bantta goshshan zeridi, woiniyaa tokkidi, daro murutaa shiishshidosona. 38I eta anjjin, eti keehi corattidosona; eta mehiyaakka guuttibeenna. 39Asati xoonettiyo wodenne eti huqqunnaa, metuwaanne azzanuwaa gaasuwan kauyyiyo wode, 40GODAI eta halaqata karidoogaa bessees; ogee bainna bazzuwan toilattanaadan i eta oottees. 41SHin i hiyyeesata tuggaappe kessidi, eta keettaa asaa corayees. 42Suure asati i oottiyoogaa be7idi ufaittoosona; shin iita asati ubbai co77u goosona. 43Eranchcha gidiyaagee ha yohuwaa qoppo; GODAA aggenna siiquwaa akeeko.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\