Psalm 108

1Ta wozanai minnidi de7ees; abeet Xoossau, ta wozanai minnidi de7ees. Taani neeyyo yexxananne nena sabbana. 2Tanooshsho, beegotta! Diittaunne maazinqqiyau beegottite! Taanikka maallado guuraara beegottana. 3Abeet GODAU, taani nena asaa giddon galatana; qassi kawotettaa giddon nena sabbana. 4Aissi giikko, aggenna ne siiqoi gita; saluwaappe bollau aadhdhees. Ne tumatettaikka bolla shaaraadan xoqqees. 5Abeet Xoossau, salotuppe bollaara xoqqu xoqqu ga! Ne bonchchoi sa7a ubbaa bolli gido. 6Neeni siiqiyoogeeti attana mala, ne ushachcha kushiyan nuna ashsha; neeni taassi alla. 7Xoossai ba geeshsha sohuwan hagaadan yaagiis; "Taani xoonada Sekeema biittaa shaakkana; qassi Sukkota Dilbbaa likkana. 8Gala7aadee taagaa; Minaaseekka taassa; Efireemi ta huuphiyaa ashshiya qophe; Yihudai ta kawotaa xam77aa. 9Moo7aabi taani meecettiyo kuixaaro; Eedoomi taagaa gidiyoogaa erissanau ta caammaa a bolli wottais. Taani Pilisxxeema xoonada gereerais" yaagiis. 10Gimbbettida katamaakko, tana oonee efaanai? Eedooma gakkanaassi tana oonee kaalettanai? 11Abeet Xoossau, nuna aggidai nena gidikkii? Abeet Xoossau, neeni nu tooranchchatuura olau kiyakka. 12Asa maadoi pattenna gishshau, morkkiyaara olettanau neeni nuna maadda. 13Xoossaa wolqqan nuuni nu morkketa xoonana; nu morkketa yedhdhanai a.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\