Psalm 109

1Abeet taani galatiyo Xoossau, neeni taayyo co77u gooppa. 2Aissi giikko, iita worddanchcha asati bantta doonaa ta bolli dooyidosona; eti worddo inxarssan ta bolli haasayoosona. 3Eti ixo qaalaara tana dooddoosona; gaasoi bainnan tanaara ooyettoosona. 4Taani eta siiqaisinne etau woossais; gidikkokka, eti tana mootoosona. 5Taani lo77o oottin, eti taayyo iitaa zaaroosona; taani eta siiqin, eti tana ixxoosona. 6Ta morkkiyaa bolli iita daannaa suntta; mootanchchai a ushachchan eqqo. 7A qoriyo wode, i mooranchcha gididi beetto; a woosaikka ayyo simmidi gometo! 8A baree qaammo; a sunttatettaakka harai ekko! 9A naati aawa xayidi hiyyeesona; a maccaasiyaa am77e gidu! 10A naati yuuyi yuuyidi woossona; bantta de7iyo onaappekka goodettona! 11A aquwaa ubbaa acuwaawai oiqqo; i daafuridi kessidobaa ubbaa allagai bonqqo! 12Ooninne ayyo kehabaa oottoppo, woikko aawa xayida a naatussi qarettoppo! 13A naati ubbai wuri xayona; kaalliya yeletan a sunttai dogetto. 14A aawatu nagarai GODAA sinttan qofetto; a aayee nagarai mulekka qucettoppo! 15He nagarai ubbaton GODAA sinttan beetto; eta hassayissiyaabai sa7aappe xoqollettiichcho! 16Aissi giikko, i kehabaa oottanau mulekka qoppibeenna; hiyyeesata, metootanchchatanne ixettidoogeeta gooddidi woriis. 17I qangganau dosido gishshau, ikka qanggettidaagaa gido! I anjjanau dosenna gishshau, anjjoi appe haakko! 18I qanggidi salenna; a qanggettai haattaadan a bollaa katto! Zaitiyaadan a meqettan gelo! 19Afaladan a kammo; qabattodan ubbaton a xeessan de7o! 20Hagee tana mootiyaageetussinne tana iitan zigiriyaagetussi GODAI immiyo woito gido! 21SHin abeet Ubbaa Haariya GODAU, ne sunttaa gishshau, tana maadda. Aggenna ne siiquwaanne ne kehatettaa gishshau, tana ashsha. 22Aissi giikko, taani hiyyeesanne metootanchcha asa; ta wozanaikka mazunxxiis. 23Taani omarssa kuwaadan xayana hanais; taani booliyaadan qoqqofettais. 24Xoomishin ta gulbbatai hitiis; ta bollaikka laafiis. 25Tana mootiyaageetuyyo qilliicciyoobaa gidaas; eti tana be7idi, bantta huuphiyaa qaattoosona. 26Abeet GODAU ta Xoossau, tana maadda; aggenna ne siiquwaadan tana ashsha. 27Abeet GODAU, hegee ne kushe gididoogaanne hegaa neeni oottidoogaa ta morkketi erona. 28Eti tana qanggikkonne, neeni tana anjja! Ta bolli denddiyaageeti yeellatona; shin tana ne ashkkaraa ufaissa. 29Tana mootiyaageeti kaushshaa maayona; bantta yeellaakka kutadan qumaayona. 30Taani ta inxxarssan GODAA daroppe galatana; daro asai shiiqidosan a galatana. 31Aissi giikko, i hiyyeesaa gishshaa mootettees; haiquwau pirddiyosaappekka a ashshees.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\