Psalm 11

1Taani GODAA giddon baqata qosetta attais. Yaatin, intte tana aissi, "Kafodan ne deriyaa baqata" yaageetii? 2Hekko nagaranchchati wozanaa geeshshata caddanaassi, xuman bantta wonddafiyaa baqettaa bollan zubbiyaa toloosona. 3Baasoi bayyiyo wode, xilloi ai oottanau danddayii? 4GODAI ba geeshsha Beeta Maqidasiyan de7ees; ba saluwaa kawotaa araatan GODAI asaa xeellees; GODAA aifee asaa qorees. 5GODAI xilluwaa qorees. SHin iitatanne hanttaarabaa siiqiyaageeta i keehippe ixxees. 6GODAI iitatu bollan eexxiya tamaa bonqquwaanne eexxiya diniyaa bukissana. Xuuggiya gote carkkuwan eta qaxxayana. 7GODAI xillo gidido gishshau, xillotettaa dosees. Suure asati a sinttaa be7ana.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\