Psalm 110

1GODAI ta godaa, "Taani ne morkketa neeni tohuwan yedhdha eqqiyoobaa oottana gakkanaassi, hagan taappe ushachcha baggaara utta" yaagiis. 2GODAI ne kawotaa maataa Xiyooneppe kiittana; kiittidi, "Ne morkketa haara!" yaagana. 3Neeni ne morkketuura olettiyo gallassi ne asai eeno gaana. Maallado guuraa xaazaadan ne wodalla asai neekko qeeri geeshsha deretun shiiqana. 4GODAI, "Malkka Xedeqi qeese gididoogaadan, neenikka merinau qeese gidana" yaagidi caaqqiis; i ba qofaa laammenna. 5Godai ne ushachchan de7ees; ba hanqquwaa gallassi i kawota kinchcherettana. 6Kawotettaa bolli i pirddana; olaa dembbatakka aha xalaala oottana; sa7an ubban de7iya kawota i mentterettana. 7Kawoi ogiyaa lanqqen de7iya haattaa pulttuwaappe uyidi, i ba huuphiyaa xoqqu oottana.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\