Psalm 111

1GODAA galatite! Suureti shiiqiyo yaa7an taani ta polo wozanaappe GODAA galatana. 2GODAA oosoti ai keena gitee! Etan ufaittiyaageeti ubbai eta qoppanau bessees. 3A oosoti bonchchuwaaninne anggan kumidaageeta. A xillotettaikka merinaassi de7ees. 4I ba maalaalissiya oosoti hassayettanaadan oottiis. GODAI qarettiyaagaanne maariyaagaa. 5Baayyo yayyiyaageetuyyo qumaa i immees; i ba maachchaa merinaukka qoppees. 6Allagatu biittaa immiyoogan i ba oosuwaa wolqqaa ba asaa bessiis. 7A kushiyaa oosoti tumanne likke; a wogatikka ubbai ammanettiyaageeta. 8Etinne meri merinau eqqidi de7iyaageeta; tumatettaaninne suuretettan imettidaageeta. 9I ba asaa wozidi kessiis; i ba maachchaa etaara merinau wottiis. A sunttai geeshshanne, "Hoola!" giissiyaagaa. 10Eratettau koiroi GODAAYYO yayyiyoogaa; a wogaa oottiyaageetuyyo lo77o akeekai de7ees. GODAI merinau galatetto!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\