Psalm 112

1GODAA galatite! GODAAYYO yayyiyanne a azazuwaa polanau daroppe ufaittiya asi anjjettidaagaa. 2A naati biittan wolqqaama gidana; suure asatu yeletai anjjettana. 3Aqotai duretettai a keettan de7ees; a xillotettaikka merinau de7ana. 4Suure asassi, keha, xillonne qarettiya asatussi, xumaa giddon poo7oi poo7ees. 5Kehatettan coo tal77iya uraayyo, ba oosuwaa suuretettan oottiya uraayyo kehabai yaana. 6Xillo asi audenne kunddenna; merinau i hassayettana. 7Iitabaa i siyikkokka dagammenna; aissi giikko, a wozanai yeeqenna; GODAN i ammanettees. 8A wozanai xala gidiyo gishshau, mulekka i yayyenna; wurssettan ba morkketi xoonettin be7ana. 9I hiyyeesa asaayyo darissidi immiis; qassi a xillotettai merinau de7ees; a kaceenne bonchchuwan xoqqu gees. 10Iita asi hegaa be7idi yiillotees; achchaa garccidi, coo xayees. Iita asa amoi coo attana.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\