Psalm 113

1GODAA galatite! Inttenoo GODAA ashkkaratoo, GODAA sunttaa galatite! 2GODAA sunttai hachchippe merinaa gakkanaassi galatetto! 3Awai mokkiyoosaappe biidi wulliyoosaa gakkanaukka GODAA sunttai galatetto! 4GODAI kawotetta ubbaappe bollaara haariyaagaa; a bonchchoikka salotuppe xoqqiyaagaa. 5GODAA nu Xoossaa mali oonee? I bolla xoqqan kawotaa araatan uttiis. 6I salotanne sa7aa xeellanau duge hokkees. 7I hiyyeesaa buhiyaappe xoqqu oottees; metootanchchaakka bidinttaa pituwaappe denttees. 8Denttidi ba asaa halaqatuura utissees. 9Maine maccaasiyo naatu aayyiyo oottidi, ufaissidi i keettan o bonchchissees. GODAA galatite!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\